Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych

Agnieszka Pawłowska
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Sekretariat
Deadlines:
Published : 22-05-2023 13:31:00
Placing offers : 28-05-2023 12:00:00
Offers opening : 28-05-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych i papierniczych

I.    Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

II.   Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

III. Termin realizacji zamówienia:

- 14 dni od podpisania umowy.

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%.

V.  Sposób przygotowania oferty:

1.     Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl.

2.     Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VI. Badanie ofert:

1.     Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  poz. 835).

2.     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 1, wykonawca do oferty załącza skan podpisanego przez siebie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3.     W celu ustalenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1, Zamawiający najpierw bada tę ofertę Wykonawcy, która została oceniona jako najkorzystniejsza.

4.     Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złożył wraz z tą ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w formie wskazanej w pkt 2, Zamawiający wezwie go za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub platformy zakupowej do uzupełnienia braku w terminie
3 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

6.     Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7.   Oferta zostanie odrzucona jeśli:

     - jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

     - Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających
       wyjaśnień.

Pouczenie:

Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), którzy w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, nakładanej w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VII.   Miejsce i termin złożenia oferty:

1.     Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl

2.     Termin składania ofert -  do 28 maja 2023r. do godz. 12:00.

VIII.  Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę
przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektronicznie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu zawarcia umowy w formie pisemnej, którą Zamawiający zastrzega pod rygorem nieważności.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia do upływu terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, iż stosownie do treści przepisu art. 70 3 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1710).

IX.    Klauzula informacyjna    

1.       Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:

− adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

− nr telefonu: 58 692 94 00

− adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

2.      Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.      Cel przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro, w zapytaniu ofertowym.

4.      Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

- na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro w zapytaniu ofertowym;

- na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 30000 euro tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

5.      Obowiązek podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro.

6.      Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.      Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych (m.in. Open Nexus Sp. z o.o.)

8.      Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia danych (gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

*Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).                                                       

X.     Osoba uprawniona do kontaktów:

Agnieszka Pawłowska tel.(58) 692-94-21

e-mail: apawlowska@pruszczgdanski.pl

XI.     Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt. VI ppkt 2 niniejszego zapytania ofertowego.

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

 Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf pdf 245.93 2023-05-22 13:31:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf pdf 83.57 2023-05-22 13:31:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 192.18 2023-05-22 13:31:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1420.62 2023-05-22 13:44:27 Proceeding
Załącznik nr1 -excel.xlsx xlsx 26.34 2023-05-25 15:06:56 Proceeding

Announcements

2023-05-29 09:55 Agnieszka Pawłowska W wyniku rozstrzygniętego postępowania na dostawę materiałów biurowych i papierniczych najkorzystniejszą ofertę złożył Partner Kleks Sp. z o.o. - 13 678,42 zł brutto.
Pozostałe oferty :
- P.H. KAS Jacek Kasperski S.J. - 14 343,08 zł. brutto.
- P.H. Wespa Grzegorz Kozikowski - 14 864,17 zł brutto

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych - 1 pc. Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2567 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 455