Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa kart zbliżeniowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Marcin Rudziński
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Department: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach
Deadlines:
Published : 19-05-2023 12:39:00
Placing offers : 26-05-2023 08:00:00
Offers opening : 26-05-2023 08:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.

6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.

8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

11. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.

12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Wymagania dostawy i odbioru jakościowego. 


1. Oferta powinna zawierać kwotę brutto za dostawę urządzeń
2. Termin realizacji zamówienia: 31 maja 2023
3. Dostawa sprzętu – na koszt Wykonawcy  

4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad technicznych.

5. Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu w dostawie, uniemożliwiającego jego przyjęcie do magazynu Zamawiającego, podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół rozbieżności podpisany przez Zamawiającego.

7. W przypadkach opisanych w ust. 5, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy drogą elektroniczną lub faxem protokół rozbieżności podpisany przez Zamawiającego.

8. Zamawiający dopuszcza obecność przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru ilościowego i jakościowego. O terminie odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailem. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru jakościowego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wnoszenia uwag oraz zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia odbioru.

9. W przypadku ustalenia przy odbiorze ilościowo-jakościowym, że przedmiot zamówienia jest niekompletny, uszkodzony, wadliwy Wykonawca w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego zastrzeżenia, zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad lub do uzupełnienia braków.

10. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia z Magazynu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Kielcach w dzień powszedni, w godz. od 8 00 do 15 00, w ciągu 48 godzin od pisemnego zgłoszenia reklamacji (reklamacje zgłoszone w piątek będą realizowane w poniedziałek do godz. 14.00. 

11. Osobą kontaktową w przedmiotowej sprawie jest p. Marcin Rudziński tel. +48 723 192 252


Warunki płatności

1. Termin i forma płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury.

2. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51, 25-044 Kielce.


Kryteria wyboru oferty i miejsce złożenia:

1. Wartością ocenianą jest cena brutto zamówienia . O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych ofert decyduje kryterium tj. najniższa cena brutto oferty.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!


Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2010

b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2040, 41 349 2092, iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Karta zbliżeniowa Karta zbliżeniowa w formacie HITAG2, biała z nadrukiem wysokości 10mm w prawym dolnym narożniku zawierającym unikatowy numer seryjny składający się z 6 cyfr w kolorze czarnym. 250 pc. Komenda Wojewódzka Policji
Kusocińskiego 51
25-045, Kielce
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 309