Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.26.24.2023 Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC w ilości 20 ton

Deadlines:
Published : 19-05-2023 10:36:00
Placing offers : 26-05-2023 08:30:00
Offers opening : 26-05-2023 09:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41

tel./fax. (0 – 22) 724 – 05 – 70; e-mail: sekretariat@pzdgm.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pzdgm.pl

§         inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Mazowieckim jest Pani Agnieszka Radtke, e-mail: iod@directgroup.com.pliod@pzdgm.pl

§         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

§         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów; 

§         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§         obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązującego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Mazowieckim Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 tys. zł;

§         w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§         posiada Pani/Pan:

         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§         nie przysługuje Pani/Panu:

         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IWZ.doc doc 138.5 2023-05-19 10:36:00 Proceeding
Zał Nr 1 - Formularz oferty.doc doc 53 2023-05-19 10:36:00 Proceeding
Zał Nr 2 - istotne postanowienia umowy.doc doc 96 2023-05-19 10:36:00 Proceeding
Informacja dla Wykonawców.pdf pdf 227.32 2023-05-29 12:09:52 Public message

Announcements

2023-05-29 12:09 Katarzyna Czernek Informacja dla Wykonawców.

Informacja dla Wykon [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC - 20 metric ton Baza Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim
ul. Marsa 12
05-825, Kozerki
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki umowy - Wykonawca akceptuje warunki umowy zgodnie z zał. nr 2 do IWZ. Proszę potwierdzić wpisując ''Akceptuję'' (0)
3 Termin realizacji - Do 15.10.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298