Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/95/055/U/23 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich dla studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej

Ewa Krasińska- Wera
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 15-05-2023 14:47:00
Placing offers : 23-05-2023 10:00:00
Offers opening : 23-05-2023 10:30:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.77 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
SWZ_BADANIA STUDENTÓW.pdf pdf 1217.91 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 291.64 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2, 4, 6 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 552.54 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz rzeczowo-cenowy.pdf pdf 355.43 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wzór Umowy.pdf pdf 635.79 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Ogólne warunki świadczenia usług medycznych.pdf pdf 198.5 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz studentów_uczestników studiów doktoranckich.pdf pdf 110.4 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Skierowanie.pdf pdf 308.26 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.zip zip 100.06 2023-05-15 14:47:00 Proceeding
KWOTA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.pdf pdf 593.93 2023-05-22 09:33:29 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 594.23 2023-05-23 13:01:51 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty Platforma.pdf pdf 665.65 2023-05-26 13:54:20 Public message

Announcements

2023-05-26 13:54 Ewa Krasińska- Wera Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-05-23 13:01 Ewa Krasińska- Wera Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-05-22 09:33 Ewa Krasińska- Wera Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

KWOTA NA REALIZACJĘ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 350