Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN-1/2023 Usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Natalia Michalczak
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty
Deadlines:
Published : 04-05-2023 10:46:00
Placing offers : 29-05-2023 09:30:00
Offers opening : 29-05-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty  w BYDGOSZCZY

ul. K.K. Baczyńskiego 5 ,  85-805 Bydgoszcz

 

ogłasza  postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości powyżej progów Unijnych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i n.  ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowanym w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej w dniu 03.05.2023r. pod nr. : 2023/S 086-264023 oraz na niniejszej stronie prowadzonego postępowania na :

 

Usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.


Warunki wymagane od dostawców określone zostały w ww. Ogłoszeniu ,  Specyfikacji Warunkach Zamówienia  (SWZ), załączonych do niniejszego Ogłoszenia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 29. 05. 2023r. do godz. 9.30   - poprzez niniejszą Platformę


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia Oferty możliwy jest kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ .2023.Unijny.wersja ostateczna.pdf pdf 584.82 2023-05-04 10:46:00 Proceeding
załącznik nr. 1 - OFERTA.docx docx 27.81 2023-05-04 10:46:00 Proceeding
załącznik nr.2 Oświadzczenie.Ukraina.pdf pdf 418.27 2023-05-04 10:46:00 Proceeding
załacznik nr.3 - OPIS Przedmiotu Zamówienia.2023.pdf pdf 314.89 2023-05-04 10:46:00 Proceeding
załacznik.4.Wzór.Umowy.2023.pdf pdf 308.86 2023-05-04 10:46:00 Proceeding
Ogłopszenie.DZU.UE.2023.S 086.264023.pdf pdf 128.5 2023-05-04 10:46:00 Proceeding
wybór.Ofert.Przewozy.2023.34.pdf pdf 88.83 2023-07-03 12:36:23 Public message
Otwarcie.2023.pdf pdf 255.2 2023-05-29 12:59:43 Public message

Announcements

2023-07-03 12:36 Robert Kiela W załączeniu INFORMACJA o wyborze OFERT w przedmiotowym postępowaniu (ZP-1/2023).

wybór.Ofert.Przewozy [...].pdf

2023-06-21 09:58 Natalia Michalczak W odpowiedzi na Wniosek Wykonawcy z dnia 20.06.br. w przedmiocie przedłużenia terminu składania dokumentów podmiotowych w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z Wezwaniem z dnia 07.06.2023r. – ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na przedłużenie terminu złożenia wymaganych w treści ww. Wezwania , dokumentów w Części II i III przedmiotowego zamówienia do dnia : 30 czerwca 2023r. godz. 10.00 .
2023-05-29 12:59 Natalia Michalczak Bydgoszcz, dnia 29 maja 2023r.

W załączeniu INFORMACJA z OTWARCIA Ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości wyższej niż progi Unijne opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.05.2023r. pod nr. : 2023/S 086-264023 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania : https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz (id :762332) na : Usługi dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024do położonych na terenie Miasta Bydgoszczy: szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. (ZP-1/2023) .

Otwarcie.2023.pdf

2023-05-29 09:30 Buyer message Łączna wartość kwoty przeznaczonej na realizację całości przedmiotowego zamówienia wynosi szacunkowo kwotę 1.421 902,86 zł gross /1.316 576,72 net
(bez 8% podatku Vat), w tym wartość kwot dla poszczególnych trzech jego części tj. dowozów realizowanych do :

1. Zespołu Szkół nr. 30 w Bydgoszczy ( 435 440,45 zł brutto/ 403 185,60 zł netto)
2. Zespołu Szkół nr. 31 w Bydgoszczy ( 367 398,49 zł brutto/ 340 183,79 zł netto)
3. OSW nr.3 w Bydgoszczy (619 063,92 zł brutto/ 573 207,33 zł netto).
2023-05-08 10:57 Robert Kiela Komunikat Publiczny nr.1 z dnia 08.05.2023r.

Bydgoszcz, dnia 08.05.2023r.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 04.05.br., informuje jak niżej:

Pytanie: Proszę o informację odnośnie planu dowozów osób do placówek oświatowych dla części I oraz II, w celu określenia szacunkowej liczby wozokilometrów. Niestety z podanego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia nie wynika, jak często dany bus ma wykonywać kurs do szkoły i z powrotem.

Odpowiedź: W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający określił wszystkie znane mu, na obecnym etapie, istotne elementy oraz zakres przedmiotowego zamówienia. W załączniku nr 3 „Opisu Przedmiotu Zamówienia” określono aktualne dane dotyczące zarówno liczby przewożonych dzieci oraz ulic skąd są one odbierane/dowożone. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł, iż wskazana w ww. załączniku liczba przewożonych dzieci i uczniów (wraz z ich lokalizacją) na terenie Miasta Bydgoszczy może ulec zmianie w toku realizacji zamówienia (już po zawarciu Umowy), z uwagi na rozpatrywanie w okresie wakacji (lipiec – sierpień 2023r.), a następnie w ciągu całego roku szkolnego 2023/2024 sukcesywnie składanych wniosków o przewóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek objętych przedmiotem zamówienia. Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie „planu dowozów do placówek oświatowych w części I oraz II” w związku z tym, iż plany lekcji w poszczególnych placówkach zostaną dopiero ustalone wraz z początkiem nadchodzącego roku szkolnego 2023/2024. Jednocześnie Zamawiający jednoznacznie określił w pkt XVI SWZ opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej, która winna uwzględniać wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cele i wymagania określone przez Zamawiającego.

Toteż to po stronie Wykonawcy w oparciu o ww. dane wskazane przez Zamawiającego należy prawidłowe oszacowanie i skalkulowanie oferty w ramach zaoferowanego ryczałtu dziennego - z jednoczesnym uwzględnieniem treści pkt XXX SWZ, tj. Wykonawca winien zaznajomić się z topografią Miasta Bydgoszczy (w szczególności co do zlokalizowania ulic określonych
w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 3) oraz przy kalkulacji i planowaniu oferty winien zapoznać się także z bieżącymi i planowanymi remontami ulic w Mieście Bydgoszczy w okresie realizacji zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 562