Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż"

Deadlines:
Published : 28-04-2023 14:30:00
Placing offers : 15-05-2023 10:00:00
Offers opening : 15-05-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.89 2023-04-28 14:30:00 Proceeding
SWZ klapy.docx docx 179.64 2023-04-28 14:30:00 Proceeding
klapy do przetargu.rar rar 33458.53 2023-04-28 14:30:00 Proceeding
odpowiedź na pytania.pdf pdf 38.73 2023-05-11 09:54:30 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 35.79 2023-05-15 11:28:59 Public message
inf o wyborze oferty.pdf pdf 44.86 2023-05-25 13:25:23 Public message

Announcements

2023-05-25 13:25 Anna Wandzik Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na wykonanie systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, postępując zgodnie z art. 253 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na w/w roboty budowlane wybrano ofertę Wykonawcy

EFEKT sp. z o.o.
ul. Kluczborska 29
41-503 Chorzów

W kryterium ceny oferta uzyskała 60 pkt
W kryterium doświadczenie kierowników budowy/robót uzyskała 20 pkt
W kryterium okres darmowych przeglądów i konserwacji urządzeń 20 pkt
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia (art. 239 ust. 1 PZP).
Uzasadnienie faktyczne:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wymagania Zamawiającego, niepodlegającą odrzuceniu, jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

Żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

inf o wyborze oferty [...].pdf

2023-05-15 11:28 Anna Wandzik
Informacja z otwarcia ofert
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1
EFEKT sp. z o.o.
ul. Kluczborska 29
41-503 Chorzów

cena ofertowa netto: 1 133 247,07 zł
cena ofertowa brutto: 1 393 893,90 zł

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 1 154 890,47 zł brutto
2023-05-11 09:54 Anna Wandzik ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na wykonanie systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 11.05.2022 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującej o treści:

„Proszę o podanie informacji czy kosztorysy ofertowe mają być złożone w wersji pełnej(szczegółowej) czy w wersji uproszczonej?”

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie jest następujące:
Ze względu na możliwość rozeznania wszystkich kosztów (m.in. robocizny, narzutów i kosztów materiałów) kosztorysy ofertowe winny zostać złożone w wersji pełnej (szczegółowej).

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 511