Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/II/2023 „II Grupa Zakupowa energii elektrycznej na okres od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 08-05-2023 09:32:00
Placing offers : 07-06-2023 11:00:00
Offers opening : 07-06-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2023-OJS089-271623-pl.pdf pdf 179.92 2023-05-08 09:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 399.31 2023-05-08 09:32:00 Proceeding
Załacznik nr 1A do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - II GZ - Enea.xlsx xlsx 54 2023-05-08 09:32:00 Proceeding
Załacznik nr 1B do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - II GZ - Tauron.xlsx xlsx 40.92 2023-05-08 09:32:00 Proceeding
Załacznik nr 1C do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - II GZ - 2024.xlsx xlsx 83.87 2023-05-08 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2A i 2B do SWZ - projektowane postanowienia umowy na 2023 rok.doc doc 338.5 2023-05-08 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2C do SWZ - projektowane postanowienia umowy na 2024 rok.doc doc 369.5 2023-05-08 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1. do SWZ - kalkultor.xlsx xlsx 19.62 2023-05-08 09:32:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert sprostowanie omyłki pisarskiej-sig.pdf pdf 371.52 2023-06-07 13:20:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 354.72 2023-06-07 12:39:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_I część zamówienia do wykonawców na stronę-sig.pdf pdf 234.6 2023-06-16 07:21:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_III część zamówienia_na stronę-sig.pdf pdf 231.63 2023-06-16 07:30:50 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_II część zamówienia_na stronę.pdf pdf 154.47 2023-06-19 09:27:52 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_08db874e-9c94-1cd3-5998-1b0010d4bc46.pdf pdf 58.7 2023-07-21 10:01:22 Public message
Załącznik nr 3A do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.6 2023-05-08 09:33:30 Public message
Załącznik nr 3B do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.57 2023-05-08 09:33:30 Public message
Załącznik nr 3C do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.56 2023-05-08 09:33:30 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 198.5 2023-05-08 09:33:30 Public message
Załącznik nr 4A do SWZ - oświadczenie wykonawcy z art. 5k.docx docx 30.71 2023-05-08 09:33:30 Public message
Załącznik nr 4B do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 5k oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.docx docx 30.31 2023-05-08 09:33:30 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 18.08 2023-05-08 09:33:30 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 21.72 2023-05-08 09:33:30 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.doc doc 45.5 2023-05-08 09:33:30 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 41 2023-05-08 09:33:30 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ II GZ-sig.pdf pdf 400.57 2023-05-26 09:44:32 Public message

Announcements

2023-07-21 10:01 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-06-19 09:27 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla II części zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-16 07:30 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla III części zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-16 07:21 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-07 13:20 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-07 12:39 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-07 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowe (nie zawiera prawa opcji) wynosi:
a) dla I części zamówienia: 1 198 529,77 zł brutto,
b) dla II części zamówienia: 369 823,19 zł brutto,
c) dla III części zamówienia: 4 049 867,63 zł brutto.

2023-05-26 09:44 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje pytania wraz z odpowiedziami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-05-08 09:33 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje dokumentację.

Załącznik nr 3A do S [...].docx

Załącznik nr 3B do S [...].docx

Załącznik nr 3C do S [...].docx

Załącznik nr 4 do SW [...].doc

Załącznik nr 4A do S [...].docx

Załącznik nr 4B do S [...].docx

Załącznik nr 5 do SW [...].docx

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].doc

Załącznik nr 8 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 780