Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIR/TP/230310/1 KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH – Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW NA TERENIE POSESJI ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, PRZY UL. LECHICKIEJ 24. CZĘŚĆ 2: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW TECHNICZNYCH, INŻYNIERYJNYCH I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH, ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH.

Deadlines:
Published : 20-04-2023 10:10:00
Placing offers : 28-04-2023 09:00:00
Offers opening : 28-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałe dokumenty zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 swz_energia.pdf pdf 432.45 2023-04-20 10:10:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 161.88 2023-04-20 10:10:00 Proceeding
dokumenty zamówienia.zip zip 1800.88 2023-04-20 10:10:00 Proceeding
unieważnienie.pdf pdf 323.45 2023-04-28 12:37:08 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.89 2023-04-28 12:37:47 Public message

Announcements

2023-04-28 12:39 Magdalena Marciniak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający wyznaczył termin na składanie ofert w postępowaniu do dnia 28.04.2023 r., do godziny 09:00. Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta, wobec czego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt.1) z powodu: „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
2023-04-28 12:37 Magdalena Marciniak OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-28 12:37 Magdalena Marciniak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

unieważnienie.pdf

2023-04-28 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę: 425 570,11 złotych brutto, w tym:
dla części 1: 120 785,36 złotych brutto,
dla części 2: 304 784,75 złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 340