Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.25.2023 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe_postępowanie_3 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00177925/01 z dnia 2023-04-14

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Published : 14-04-2023 22:11:00
Placing offers : 04-05-2023 13:00:00
Offers opening : 04-05-2023 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db3d21-d16a-89ab-6d3f-8000126feda8.pdf pdf 122.15 2023-04-14 22:11:00 Proceeding
Warunki_techniczne_2023.pdf pdf 3156.86 2023-04-14 22:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 360.82 2023-04-14 22:11:12 Proceeding
PT+SST.zip zip 19610.9 2023-04-14 22:20:51 Proceeding
załączniki edytowalne_3.doc doc 169 2023-04-14 22:21:03 Proceeding
wzór_umowy_3.pdf pdf 257.04 2023-04-14 22:21:08 Proceeding
5.06.2023 unieważnienie wyboru.pdf pdf 61.09 2023-06-05 11:48:51 Public message
zestawienie-ofert-4.05.2023.pdf pdf 225.5 2023-05-04 15:33:12 Public message
zestawienie-ofert - skorygowane.pdf pdf 229.77 2023-05-11 12:05:08 Public message
wybór_oferty_19.05.2023.pdf pdf 404.81 2023-05-19 11:52:42 Public message
Unieważnienie Jankowo.pdf pdf 135.04 2023-10-04 10:25:12 Public message

Announcements

2023-10-04 10:25 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający na podstawie art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe_postępowanie_3. Pismo w załączeniu.

Unieważnienie Jankow [...].pdf

2023-06-05 11:48 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownym badaniu i ocenie ofert

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonaną w dniu 19.05.2023 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
Uzasadnienie: po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, zauważono błąd polegający na zaniechaniu wezwania Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej , „Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie”.

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej i informuje, że powtórzona zostanie czynność badania ofert Wykonawców oraz czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.

5.06.2023 unieważnie [...].pdf

2023-05-19 11:52 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe_postępowanie_3

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

WOD-BUD Zbigniew Bleja, Piotr Jankowski, Anna Bleja Spółka Jawna
ul. Wybudowanie 7, 88-300 Mogilno

która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy którzy otrzymali następującą liczbę punktów - w załączeniu.

wybór_oferty_19.05.2 [...].pdf

2023-05-11 12:05 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - ZESTAWIENIE SKORYGOWANE w zakresie ceny oferty nr 1 (poprzednio wskazano cenę netto).

zestawienie-ofert - [...].pdf

2023-05-04 15:33 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu: - w załączniku

zestawienie-ofert-4. [...].pdf

2023-05-04 10:52 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 500 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 935