Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CZ-272-12/22 Dostawa oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” z podziałem na części - drugie postępowanie

Deadlines:
Published : 29-03-2023 16:48:00
Placing offers : 05-05-2023 11:00:00
Offers opening : 05-05-2023 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_CZ_272-12_22.pdf pdf 260.09 2023-03-29 16:48:00 Proceeding
SWZ_PAN_oprogramowania_CZ_272-12_22-sig.pdf pdf 677.82 2023-03-29 16:48:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamówienia_CZ_272_12_22.pdf pdf 450.91 2023-03-29 16:48:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_CZ_272-12_22.docx docx 83.17 2023-03-29 16:48:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_JEDZ_CZ_272-12_22.docx docx 107.2 2023-03-29 16:48:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej_CZ_272-12_22.docx docx 78.33 2023-03-29 16:48:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_Oświadczenie_o_aktualności_informacji_CZ_272-12_22.docx docx 79.63 2023-03-29 16:48:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_Wzór_Umowy_CZ_272-12_22.pdf pdf 350.85 2023-03-29 16:48:00 Proceeding
20230426_Wyjaśnienia_i_zmiana_SWZ_CZ_272_12_22-sig.pdf pdf 535.42 2023-04-26 17:02:10 Proceeding
Ogłoszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_CZ_272-12_22.pdf pdf 66.64 2023-04-28 12:38:33 Proceeding
SWZ_PAN_oprogramowania_CZ_272-12_22_WERSJA_AKTUALNA-sig.pdf pdf 677.83 2023-04-28 12:38:46 Proceeding
Załącznik_nr_6_Wzór_Umowy_CZ_272-12_22_WERSJA_AKTUALNA.pdf pdf 352.36 2023-04-28 12:38:46 Proceeding
ESPD.zip zip 88.46 2023-04-28 12:38:51 Proceeding
Informacja_o_zwiększeniu_kwoty_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamówienia_CZ_272_12_22-sig.pdf pdf 428.99 2023-06-22 17:49:05 Public message
Informacja_o_wyniku_postępowania_CZ_272_12_22-sig.pdf pdf 517.65 2023-06-22 17:50:02 Public message
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_CZ_272_12_22.pdf pdf 280.86 2023-07-11 16:36:42 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_CZ_272_12_22-sig.pdf pdf 446.78 2023-05-05 14:30:01 Public message

Announcements

2023-07-11 16:36 Konrad Majewski OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający niniejszym przekazuję informację, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2023-06-22 17:50 Konrad Majewski INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający niniejszym przekazuję informację o wyniku postępowania. Szczegółowe informację znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja_o_wyniku_ [...].pdf

2023-06-22 17:49 Konrad Majewski INFORMACJA O ZWIĘKSZENIU KWOTY PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym przekazuję informację, iż w niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych części Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Szczegółowe informację znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja_o_zwiększ [...].pdf

2023-05-05 14:30 Konrad Majewski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” z podziałem na części - drugie postępowanie, prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuję informację, że w niniejszym postępowaniu zostało złożonych 8 ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-05-05 11:00 Buyer message Zamawiający informuję, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: Część 1 – General Algebraic Modelling System (GAMS) – 150 000,00 zł brutto, Część 2 – Itasca 3DEC – 80 000,00 zł brutto, Część 3 – Oracle DB – 10 000,00 zł brutto, Część 4 – Leapfrog Geo – 80 000,00 zł brutto, Część 5 - @Risk Pro – 60 000,00 zł brutto, Część 6 – FEFLOW FMH3 – 90 000,00 zł brutto, Część 7 – iTOUGH2 – 33 000,00 zł brutto, Część 8 – EDN – 30 000,00 zł brutto, Część 9 – Licencje Microsoft Windows Server 2022 Datacenter – 28 000,00 zł brutto, Część 10 – Licencje dostępowe MS Windows Server 2022 typu CAL User: 100 użytkowników – 5600,00 zł brutto, Część 11 - VENTSIM DESIGN (Advanced) – 18 000,00 zł brutto
2023-04-28 12:41 Konrad Majewski INFORMACJA O ZMIANACH W STAŁEJ DOKUMENTACJI ZAMÓWIENIOWEJ Zamawiający w związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie do dnia 5 maja 2023 r. do godziny 11:00 terminu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: "Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" z podziałem na części – drugie postępowanie, uprzejmie informuję, iż na platformie zakupowej Zamawiającego została opublikowana aktualnie obowiązująca wersja SWZ oraz Załącznika nr 6 - wzór umowy. Równocześnie, na platformie zakupowej zostały zamieszczone dodatkowe wersje Załącznika nr 3 – JEDZ w formacie xml lub pdf.
2023-04-26 17:00 Konrad Majewski INFORMACJA O ZMIANACH W STAŁEJ DOKUMENTACJI ZAMÓWIENIOWEJ Zamawiający w związku przekazaniem do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie do dnia 5 maja 2023 r. do godziny 11:00 terminu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: "Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" z podziałem na części - drugie postępowanie, uprzejmie informuję, iż na platformie zakupowej Zamawiającego zostały opublikowane wyjaśnienia na pytania jednego z wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ") wraz ze zmianą SWZ. Jednocześnie, na platformie zakupowej zostaną zamieszczone aktualnie obowiązujące wersje SWZ oraz Załącznika nr 6 - wzór umowy niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przedmiotowego ogłoszenia o zmianie.
2023-04-25 17:15 Konrad Majewski INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający w dniu dzisiejszym przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie do dnia 5 maja 2023 r. do godziny 11:00 terminu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: "Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" z podziałem na części - drugie postępowanie. Mając na uwadze treść art. 137 ust. 4 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (dalej: "ustawy Pzp") szczegółowe informację w zakresie dokonanych zmian zostaną udostępnione na platformie zakupowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub przed jego publikacją w przypadku gdy Zamawiający nie zostanie powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1107