Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PG/351-31/2023 TP/U/S „Świadczenie usługi asystenta społeczności ukraińskiej na terenie woj. mazowieckiego” w ramach projektu pt. „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”

Deadlines:
Published : 24-03-2023 12:15:00
Placing offers : 31-03-2023 08:00:00
Offers opening : 31-03-2023 09:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 351-31-2023.pdf pdf 1056.97 2023-03-24 12:15:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Asystent do spraw społeczności .pdf pdf 773.33 2023-03-24 12:15:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy-Asystent spolecznosci ukraińskiej .pdf pdf 860.47 2023-03-24 12:15:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 29.71 2023-03-24 12:15:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 22.29 2023-03-24 12:15:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 100 2023-03-24 12:15:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - informacja dodatkowa dotycząca czasu realizacji .docx docx 23.77 2023-03-24 12:15:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.29 2023-03-24 12:15:00 Proceeding
08db2c3e-93a8-4339-eaac-070011d0ebd6 (2).pdf pdf 344.89 2023-03-24 12:17:34 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 631.05 2023-03-24 12:15:00 Criterion
informacja o kwocie -351-31-2023 .pdf pdf 573.95 2023-03-31 08:58:22 Public message
informacja z otwarcia ofert - 351-31-2023 .pdf pdf 595.39 2023-03-31 12:47:35 Public message
informacja o wyborzez najkorzystniejszej oferty 351-31-2023.pdf pdf 304.96 2023-04-12 21:56:31 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania 351-31-2023.pdf pdf 527.61 2023-04-17 12:06:18 Public message

Announcements

2023-04-17 12:06 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z unieważnieniem postępowania w części 4, 6, 7, 13, 14 zamówienia, Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-12 21:56 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z dokonaną oceną ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszych ofert.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-31 12:47 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z dokonanym otwarciem ofert Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-31 08:58 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załącznik nr 3 do S [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1158