Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI/5503/09/2023 Wykonaywanie obsługi serwisowej urządzeń medycznych produkcji firmy ERBE w Krakowskim Szpitalu im.Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 23-03-2023 09:18:00
Placing offers : 07-04-2023 09:00:00
Offers opening : 07-04-2023 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Kraków,  23.03.2023

Znak procedury: LI/5503/09/2023

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

Dział Inżynierii Klinicznej, bud A-V, piętro 1, pok. 29

 

Zaproszenie do składania ofert na ,, Wykonanie obsługi serwisowej urządzeń medycznych produkcji firmy ERBE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II ”.

1.    Zasady składania ofert oraz warunki stawiane Oferentom:

 

a)    Znak Procedury (numer ogłoszenia) : LI/5503/09/2023

b)    Data zamieszczenia: 23.03.2023

c)    Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistycznym im Jana Pawła II ; ul. Prądnicka 80; 32-202 Kraków

d)    Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2023 roku do godziny 900 drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków (budynek A-V; piętro 1, hol główny). W przypadku złożenia w formie papierowej, oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika przetargu oraz opis: „ Zapytanie ofertowe  LI/5503/09/2023 na „Wykonywanie obsługi serwisowej urządzeń medycznych urządzeń produkcji firmy ERBE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Nie otwierać przed godziną 900 dnia 7 kwietnia 2023 roku”.

e)    Termin zadawania pytań: do 29 marca 2023 włącznie na maila: k.chudecka@szpitaljp2.krakow.pl

f)     Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę zawierającą 3-letnie koszty: przeglądów, dojazdów do przeglądów, diagnostyki uszkodzeń oraz dojazdu serwisu do diagnostyki ( podaną w załączniku nr A do niniejszego postępowania i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

g)    Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.

h)    Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, założenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

i)     Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

j)     Oferent posiada udokumentowane: wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia.

k)    Oferta musi zawierać (pod rygorem odrzucenia), min.:

·         Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr A do Umowy niniejszego ogłoszenia).

·         Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy  (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „akceptuję”, który wzór stanowi załącznik nr B  do niniejszego ogłoszenia).

·         Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 uchwały z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

(którego wzór stanowi załącznik nr C do niniejszego ogłoszenia).

·         Dwa listy referencyjne , potwierdzające doświadczenie w fachowym wykonywaniu przeglądów, napraw, obsługi serwisowej urządzeń medycznych przedstawionych w załączniku nr 1 do umowy niniejszego postępowaniu w okresie ostatnich 36 miesięcy przed terminem składnia ofert, analogicznych jak w ogłoszeniu ( z podaniem rodzaju i ilości) na łączną kwotę min. 50 000 zł brutto. Listy referencyjne musza być wystawione i potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/firmy/ jednostki działalności medycznej, w której obsługa serwisowa miała miejsce.

·         Oświadczenie, że Oferent ma dostęp do nowych oryginalnych części zmiennych dla urządzeń wskazanych w załączaniu nr 1 do umowy.

·         Oświadczenie/dokument wydany przez Producenta urządzeń lub autoryzowanego przez Producenta ośrodka szkoleniowego uprawniającego do wykonywania napraw i przeglądów zgodnych z wytycznymi, zaleceniami i instrukcjami producenta dla urządzeń z załącznika nr 1 do Umowy.

·         Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do; złożenia oferty i potwierdzenia jej warunków i podpisania umowy.

l)     Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2023r. godzinie 930  w pokoju nr 29, Dział Inżynierii Klinicznej  w budynku A-V Szpitala; piętro 1)

m)  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania obsługi serwisowej (naprawy, przeglądy, konserwacje, zakup części) urządzeń produkcji firmy ERBE w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II w okresie 3 lat od daty podpisania umowy.

 

3.    Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)    Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego kierując się kryterium najniższej ceny.

b)   Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, której cena będzie najniższa.

c)    Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty jeżeli:

·         Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·         Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamożnienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)    Informacje przebiegu postepowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej ( na podstronie „zapytania ofertowe”) oraz na platformie zakupowej.

e)    Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zwarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert.

f)     W przypadku nie wybrania Oferenta (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

g)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia i doprecyzowania ofert.

 

Koordynator ze strony szpitala w sprawie powyższego postepowania:

Kamila Chudecka

Telefon: 12 614 24 72, e-mail: k.chudecka@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Ul. Prądnicka 80.; 31-202 Kraków

 

Załączniki do zaproszenia do składania ofert:

Załącznik nr A- formularz cenowy

Załącznik nr B- wzór umowy dotyczący obsługi serwisowej urządzeń produkcji ERBE (
Edit z dnia 03.04.2023)

Załącznik nr C – oświadczenie Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr B wzór umowy.docx docx 24.35 2023-03-23 09:18:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do umowy_wykaz sprzętu.xls xls 43.5 2023-03-23 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy_opis czynności_serwisowych_przy_przeglądach.pdf pdf 113.43 2023-03-23 09:18:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_obowiązek informacyjny.docx docx 14.65 2023-03-23 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr C oświadczenie Wykonawcy.docx docx 12.07 2023-03-23 09:18:00 Proceeding
Załacznik nr A Formularz ofertowy.xls xls 51 2023-03-23 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr B wzór umowy_po odpowiedziach_na pytania_03_04_2023.docx docx 24.79 2023-04-03 09:48:03 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_03_04_2023.pdf pdf 308.9 2023-04-03 09:46:57 Public message
LI_5503_09_2023_ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf pdf 216.96 2023-04-13 08:31:22 Public message

Announcements

2023-04-13 08:31 Maciej Cyran Dzień dobry,

W załączeniu rozstrzygnięcie z postępowania nr LI/5503/09/2023

Z poważaniem
Kamila Chudecka

LI_5503_09_2023_ROZS [...].pdf

2023-04-03 09:46 Maciej Cyran Dzień dobry,

Poniżej w załączeniu przedstawiam Państwu odpowiedzi na pytania do postępowania LI/5503/09/2023

W związku z poniższymi odpowiedziami zmianie uległ wzór umowy, który został dołączony do postępowania i obowiązuje jako ten aktualny.

Z wyrazami szacunku
Kamila Chudecka

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena zawierająca 3-letnie koszty: przeglądów, dojazdów do przeglądów, diagnostyki uszkodzeń oraz dojazdu serwisu do diagnostyki - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Zgodnie z zapisami w umowie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 509