Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK-I.271.1.13.2023 Realizacja programu „KastrAkcja – kastrujemy miejskie koty”.

Justyna Olszewska
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Published : 01-03-2023 11:38:00
Placing offers : 14-03-2023 09:27:56
Offers opening : 08-03-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1.     Nazwa oraz adres Zamawiającego:

      Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

   Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej

2.       Nazwa postępowania:  

Realizacja programu „KastrAkcja – kastrujemy miejskie koty” (dalej nazywany Programem).

Realizacja programu obejmuje wykonanie zabiegów sterylizacji kotek i kastracji kocurów
oraz zapewnienie tym zwierzętom opieki pooperacyjnej w klinice, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku, a także ich odpchlenie i odrobaczenie. 

 3.    Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis zadnia.

1)   W ramach niniejszego zadania wykonywane będą zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wyłącznie na podstawie skierowań wydawanych przez Stowarzyszenie Stukot.

2)      W ramach Programu wykonywane będą zabiegi sterylizacji kotek i kastracji kocurów wyłącznie wolno żyjących.

3)      Po zabiegu zwierzętom zapewniona będzie opieka pooperacyjna w klinice, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku.

4)  Podczas wykonywania ww. zabiegów zostanie wykonane odpchlenie i odrobaczenie kotów preparatem w płynie, który działa na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.

5)      Klinika wykonująca zabiegi musi znajdować się na terenie miasta Bydgoszczy.

6)      Sposób przeprowadzenia zabiegów:

·         zabieg sterylizacji kotek wykonany przez cięcie z boku ciała,

·         szwy po wykonaniu zabiegu sterylizacji zakładane śródskórnie nićmi rozpuszczalnymi,

·         po wykonanym zabiegu kastracji i sterylizacji wykonanie zaopatrzenia pooperacyjnego,

·         koty po wykonaniu zabiegu mają przebywać w klinice weterynaryjnej przez minimum 24 godziny, a w przypadku kotek w wysokiej ciąży 48 godzin,

·         koty będą w trakcie zabiegu znakowane, poprzez ścięcie w linii prostej końcówki lewego ucha maksymalnie o jeden centymetr.

7)      Po wykonaniu zabiegu należy wypełnić potwierdzenie wykonania zabiegu, które będzie załącznikiem do faktury (w załączeniu).

8)      Rozliczenie za wykonane zabiegi, odpchlenie i odrobaczenie nastąpi w oparciu o faktycznie wykonane i potwierdzone ww. zabiegi, po przedłożeniu okresowego – miesięcznego rozliczenia wykonania usługi, potwierdzonego przez Stowarzyszenie Stukot.

 4.    Termin wykonania zamówienia:  

Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Rozliczenie w ciągu 30 dni od dnia poprawnie wypełnionej faktury, najpóźniej do 30 grudnia 2023 r.

5.       Kryterium lub kryteria oceny ofert:

Najniższa zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wycenę zabiegu zgodnie z opisem zawartym w punkcie 3 (w tym opieka po zabiegu):

- koszt brutto za wykonanie 1 zabiegu sterylizacji kotki,

- koszt brutto za wykonanie 1 zabiegu kastracji kocura,

- koszt brutto za wykonanie odpchlenia i odrobaczenia 1 kota.

 

Zamawiający wyjaśnia, że zakłada realizację ok. 120 zabiegów

 

6.       Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

8 marca 2023 r. o godz. 1200

 

7.       Opis sposobu oceny ofert:

Sprawdzenie prawidłowego wyliczenia oferty wykonawcy.

 

8.       Warunki udziału w postępowaniu:

Realizujący zamówienie powinien mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie umożliwiającym samodzielne i rzetelne wykonanie zadania.

 

9.       Opis sposobu komunikacji zamawiającego z wykonawcami:

Platforma zakupowa.

 

10.   Zapis o możliwości unieważnienia postępowania:

Postępowanie może zostać unieważnione, jeżeli złożone oferty będą przewyższać wartość, którą zamawiający przeznaczył na zadanie.

 

11.   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  

Justyna Olszewska – tel. 52-58-58-032

Katarzyna Peszyńska – tel. 52- 58-58-465

           

12.     Sposób i forma złożenia oferty:

Platforma zakupowa.

 

13.     Zapisy określające opis postępowania w przypadku:

-        w przypadku ofert zawierających błędy, braki formalne i budzące wątpliwości informacje, Zamawiający dopuszcza składanie wyjaśnień przez oferentów w terminie max. 2 dni od wezwania,

-        Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji lub wezwanie do złożenia ofert dodatkowych – gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie lub z takim samym bilansem ceny
i pozostałych kryteriów oceny ofert,

-        Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji lub składania ofert ostatecznych (ulepszonych) przez maksymalnie trzech wykonawców, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze, zwłaszcza, gdy ceny ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Potwierzdenie wykonania zabiegu_BBO.docx docx 33.97 2023-03-01 11:38:00 Proceeding

Announcements

2023-03-14 09:27 Justyna Olszewska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: W związku z trudnościami z jednoznaczną oceną ofert – tj. wyborem najkorzystniejszej oferty cenowej,
Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzący postępowanie: Realizacja programu „KastrAkcja – kastrujemy miejskie koty”(ID 734409), unieważnia postępowanie.
Za pośrednictwem Platformy zakupowej, zostanie wszczęte nowe postępowanie.


Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 koszt brutto za wykonanie 1 zabiegu sterylizacji kotki Zgodnie z "Opisem wymagań" 1 pc. - (0)
2 koszt brutto za wykonanie 1 zabiegu kastracji kocura Zgodnie z "Opisem wymagań" 1 pc. - (0)
3 koszt brutto za wykonanie odpchlenia i odrobaczenia 1 kota Zgodnie z "Opisem wymagań" 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6069 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z "Opisem wymagań" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty. (0)
(0)

The number of page views: 308