Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.14.2023 Budowa sieci wodociągowej m. Kalina dz. nr 45/2, 60, 199/8, 199/26 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00105746/01 z dnia 2023-02-22

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 22-02-2023 13:16:00
Placing offers : 09-03-2023 09:00:00
Offers opening : 09-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_22.02.2023.pdf pdf 532.43 2023-02-22 13:16:00 Proceeding
umowa_wzór.pdf pdf 405.75 2023-02-22 13:16:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 176.5 2023-02-22 13:16:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00105746 01 z dnia 2023-02-22.pdf pdf 117.01 2023-02-22 13:16:00 Proceeding
PT+SST.zip zip 11295.72 2023-02-22 14:05:13 Proceeding
zestawienie_ofert_9.03.2023 — do zamieszczenia.pdf pdf 232.69 2023-03-09 10:54:21 Public message
wybór GR.271.14.2023.pdf pdf 139.44 2023-03-30 16:42:09 Public message
unieważnienie wyboru.pdf pdf 59.02 2023-04-03 14:48:38 Public message
ponowny wybór_oferty_11.04.2023.pdf pdf 143.47 2023-04-11 11:08:35 Public message

Announcements

2023-04-11 11:08 Martyna Wolniewicz PONOWNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa sieci wodociągowej m. Kalina dz. nr 45/2, 60, 199/8, 199/26

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu, po dokonaniu ponownej oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

PHU INSTALACJE WOD-KAN C.O. I GAZ
MARCIN LAHUTA
Karniszewo 20A, 61-212 Mieleszyn

która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Pismo w załączeniu

ponowny wybór_oferty [...].pdf

2023-04-03 14:48 Martyna Wolniewicz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownym badaniu i ocenie ofert

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonaną w dniu 30.03.2023 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

unieważnienie wyboru [...].pdf

2023-03-30 16:42 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
PHU INSTALACJE WOD-KAN C.O I GAZ
Marcin Lahuta
Karniszewo 20A, 61-212 Mieleszyn
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.
Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy którzy otrzymali następującą liczbę punktów - w załączeniu

wybór GR.271.14.2023 [...].pdf

2023-03-09 10:54 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączeniu

zestawienie_ofert_9. [...].pdf

2023-03-07 20:03 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 275 000,00 zł brutto.
2023-03-07 19:58 Krzysztof Kaźmierski Pytanie do postępowania
Czy wodociąg można wykonać przewiertem sterowanym?
Odpowiedz
Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie
Jesteśmy zainteresowani przetargiem 'Budowa sieci wodociągowej m. Kalina dz. nr 4512, 60, 19918, 199/26 Ogłoszenie nr 20231BZP 00105746/01 z dnia 2023-02-22'. Wykonujemy roboty na rurociągach przesyłowych PE wykonywanych metodą zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego. Uzyskaliśmy referencje i uprawnienia do wykonywania rurociągów przesyłowych z PE i przyłączy. Posiadamy również niezbędny sprzęt oraz doświadczonych pracowników do wykonywania takich zadań.
Czy w związku z powyższym jest możliwe przystąpienie do przetargu ogłoszonego przez Państwa na podstawie wyżej wymienionych referencji, protokołów odbiorów końcowych lub przedstawienia umów? Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego zapytania.

Odpowiedź
Zamówienie dotyczy budowy sieci wodociągowej. Wykazane referencje winny dotyczyć medium przesyłu – woda , a nie technologii łączenia rur.

2023-03-07 19:48 Krzysztof Kaźmierski Pytania do postępowania
1. Proszę o informację, czy wykonawca będzie zobligowany do przygotowania Projektu tymczasowej organizacji ruchu, poniesienia kosztów jej wprowadzenia oraz kosztów zajęcia pasa drogowego.
2. Wskazana w dokumentacji szerokość wykopu jest niewystarczająca do prowadzenia prac montażowych. W związku z tym, podczas prowadzenia robót zostanie on poszerzony, a tym samym zwiększy się objętość wykopu. W jaki sposób uwzględnić rzeczowe zwiększenie w wycenie.

Odpowiedź Zamawiającego.
Pytanie zostało złożone w dniu 7.03.2023 w związku z art.135 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie udziela odpowiedzi.
Oferta winna zostać opracowana na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 861