Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/GAZ/33/2023 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 33/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 22-02-2023 10:57:00
Placing offers : 05-04-2023 11:00:00
Offers opening : 05-04-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem postępowania przetargowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego tj.

 • Gmina Niedźwiedź, Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź;
 • Powiat Brzeski, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko;
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, ul. Ludwika Solskiego 16, 32-800 Brzesko;
 • Powiatowy Urząd Pracy, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko;
 • Gmina Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieprzu, ul. Wadowicka 3, 34-122 Wieprz;
 • Gminny Ośrodek Kultury, ul. Centralna 7, 34-122 Wieprz;


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:GAZ:33:2023.pdf pdf 442.3 2023-02-22 10:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 211.92 2023-02-22 10:57:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:GAZ:33:2023.zip zip 4549.27 2023-02-22 10:57:13 Proceeding
Sprostowanie opublikowane w DUUE.pdf pdf 140.88 2023-03-29 09:17:39 Proceeding
Sprostowanie_dokumentacji_SWZ_VOL:GAZ:33:2023.zip zip 4885.54 2023-03-29 09:18:39 Proceeding
VO_VOxx_Odpowiedzi do SWZ 33 GZ GAZ 2023_v01.pdf pdf 139.02 2023-03-07 13:30:09 Public message
Załaczniki do SWZ - VOL:GAZ:33:2023-zmiana_24.03.23.zip zip 4499.63 2023-03-24 21:09:14 Public message
VO_VO_Informacja o kwocie_33_GZ_GAZ.pdf pdf 100.06 2023-04-05 11:17:23 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_33_GZ_GAZ.pdf pdf 94.55 2023-04-05 11:45:07 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postepowania_33_GZ_GAZ.pdf pdf 176.96 2023-04-05 21:52:00 Public message

Announcements

2023-04-05 21:52 Roman Bartyzel INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-04-05 11:45 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-04-05 11:17 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja o k [...].pdf

2023-03-24 21:09 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji dokumentacji przetargowej. Zmianie ulegnie termin wskazany na złożenie oferty. Nowy termin zostanie opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

Załaczniki do SWZ - [...].zip

2023-03-07 13:30 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa Nr 33/2023 Voltra przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienia podczas sporządzania oferty.

VO_VOxx_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 993