Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-13/2023 PN/U Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług transportowych osób – uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” w związku z realizacją projektu pn.:„Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Deadlines:
Published : 14-02-2023 10:55:00
Placing offers : 03-03-2023 10:00:00
Offers opening : 03-03-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 1062.61 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
01 Zał. nr 1 do SWZ OPZ Transport .pdf pdf 684.38 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
02 Zał. nr 2 Umowa ramowa.pdf pdf 716.52 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
02-03 Zał. nr 3 do UR istotne postanowienia UW.pdf pdf 805.71 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
02-04 Zał. nr 4 do UR Protok_ zd_odb TRANSPORT.pdf pdf 603.17 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
02-05 Zał nr 5 do UR - miesięczne zestawienie kilometrów .pdf pdf 502.81 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
02-06 Zał. nr 6 do UR - Klauzula infor_ transport .pdf pdf 509.69 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
04 Zał. nr 4 do SWZ - oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-zamowienia-o-wartosci-rownej-i-powyzej-progow(4).docx docx 29.74 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
05 Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.12 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
06 Zał. nr 6 do SWZ - JEDZ.zip zip 88.58 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
07 Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 101 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
08 Zał. nr 8 do SWZ - oswiadczenia o aktualności informacji.docx docx 21.4 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
09 Zał. nr 9 do SWZ - oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-dotyczące-przesłanek-wykluczenia.docx docx 24.68 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
10 Zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie art. 117 ust. 4 (wykonawcy wspólni).docx docx 29.73 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 14.02.2023.pdf pdf 212.12 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
03 Zał. nr 3 Formularz ofertowy.docx docx 644.52 2023-02-14 10:55:00 Proceeding
00 SWZ Zmiana 2023-02-24.pdf pdf 1070.4 2023-02-27 06:35:36 Proceeding
ENOTICES Sprostowanie 2023-02-24.pdf pdf 69.76 2023-02-27 06:47:33 Proceeding
2023-OJS043-126916-pl.pdf pdf 64.43 2023-03-01 09:22:58 Proceeding
2023-02-27 Odpowiedź na pytania MCPS.ZP-PR-351-13-2023 PN-U.pdf pdf 470.39 2023-02-27 08:26:10 Public message
2023-02-27 ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 507.08 2023-02-27 09:38:56 Public message
08 Informacja z otwarcia ofert 2023-03-03.pdf pdf 310.2 2023-03-03 14:56:13 Public message
08-01 Zał. 1 Lista złożonych ofert w dniu 3 marca 2023 r. nr referencyjny postępowania MCPS.ZP-PR-351-13-2023 PN-U.pdf pdf 804.17 2023-03-03 14:56:13 Public message
08 Informacja z otwarcia ofert 2023-03-03.pdf pdf 310.2 2023-03-03 17:22:37 Public message
08-01 Zał. 1 Lista złożonych ofert w dniu 3 marca 2023 r. nr referencyjny postępowania MCPS.ZP-PR-351-13-2023 PN-U.pdf pdf 1383.51 2023-03-03 17:22:37 Public message
Cz. 2 Informacja o dokonaniu oceny ofert 2023-03-21.pdf pdf 530.94 2023-03-21 10:31:13 Public message
Cz. 7 Informacja o wynikach 2023-03-22.pdf pdf 526.45 2023-03-22 12:02:47 Public message
2023-03-23 Cz. 3 Cz. 4 Cz. 5 Wyniki.pdf pdf 555.91 2023-03-23 14:54:11 Public message

Announcements

2023-03-23 14:54 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 3, CZĘŚĆ 4, CZĘŚĆ 5,

2023-03-23 Cz. 3 Cz. [...].pdf

2023-03-22 12:02 Piotr Ratajczyk Informacja o wynikach postępowania CZĘŚĆ 7 NIEREGULARNE ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH –NUTS 3 WARSZAWSKIM ZACHODNIM

Cz. 7 Informacja o w [...].pdf

2023-03-21 10:31 Piotr Ratajczyk Informacja unieważnieniu postępowania CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 6, CZĘŚĆ 8, CZĘŚĆ 9 oraz informacja o wynikach postępowania
Część 2. Nieregularne świadczenie usług transportowych –NUTS 3 RADOMSKIM

Cz. 2 Informacja o d [...].pdf

2023-03-03 17:22 Piotr Ratajczyk NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp w zw. z art. 311 ust. 1 pkt 1 Pzp. pn.: Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług transportowych osób – uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” w związku z realizacją projektu pn.:„Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. nr referencyjny postępowania MCPS.ZP/PR/351-13/2023 PN/U (ID 727852) Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonano otwarcia siedmiu ofert wykonawców wykazanych w załączniku nr 1.

08 Informacja z otwa [...].pdf

08-01 Zał. 1 Lista z [...].pdf

2023-03-03 14:56 Piotr Ratajczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Pzp w zw. z art. 311 ust. 1 pkt 1 Pzp. pn.: Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług transportowych osób – uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” w związku z realizacją projektu pn.:„Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. nr referencyjny postępowania MCPS.ZP/PR/351-13/2023 PN/U (ID 727852)
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonano otwarcia siedmiu ofert wykonawców wykazanych w załączniku nr 1.

08 Informacja z otwa [...].pdf

08-01 Zał. 1 Lista z [...].pdf

2023-03-03 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty:
Część 1. Nieregularne świadczenie usług transportowych NUTS3 SIEDLECKIM kwota gross 135 000 zł
Część 2. Nieregularne świadczenie usług transportowych NUTS3 RADOMSKIM kwota gross 270 000 zł
Część 3. Nieregularne świadczenie usług transportowych NUTS3 MIASTO WARSZAWA kwota gross 90 000 zł
Część 4. Nieregularne świadczenie usług transportowych NUTS3 WARSZAWSKI WSCHODNI kwota gross 90 000 zł
Część 5. Nieregularne świadczenie usług transportowych NUTS3 ŻYRARDOWSKIM kwota gross 45 000 zł
Część 6. Nieregularne świadczenie usług transportowych NUTS3 CIECHANOWSKI kwota gross 45 000 zł
Część 7. Nieregularne świadczenie usług transportowych NUTS3 WARSZAWSKI ZACHODNIM kwota gross 585 000 zł
Część 8. Nieregularne świadczenie usług transportowych NUTS3 OSTROŁĘCKIM kwota gross 45 000 zł
Część 9. Nieregularne świadczenie usług transportowych NUTS3 PŁOCKIM kwota gross 45 000 zł
2023-02-27 09:38 Piotr Ratajczyk MCPS.ZP/PR/351-13/2023 PN/U Warszawa, 27 lutego 2023 roku
ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonego pn. Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług transportowych osób – uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” w ramach projektu pn.: „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 3 w związku z art. 135. ust. 2 czyniąc jednocześnie zadość przepisom art. 137 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania oraz otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:


Termin składania ofert upływa w dniu: 3 marca 2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu: 3 marca 2023 r. godz. 11:00

Termin związania ofertą do dnia: 30 maja 2023 r.

Przedmiotowe zmiany w zakresie terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dalej „Dz.Urz.UE” w dniu 14.02.2023 r. pod nr 2023/S 032-093049 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV 2.2, IV 2.6, IV 2.7 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) – po jego opublikowaniu w Dz. Urz. UE, ewentualnie po upływie 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, dalej „UPUE” otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

2. Mając powyższe na uwadze, w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/727852
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie);
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (aktualizacja 24 lutego 2023 r.).

Niniejsze pismo (wraz z załącznikami – dokumentami wymienionymi w pkt 2) zostanie udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz. Urz. UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie 48 godzin
od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (art. 137 ust. 5 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 1
w związku z art. 88 ust. 3 ustawy Pzp).

2023-02-27 ZMIANA TR [...].pdf

2023-02-27 08:26 Piotr Ratajczyk ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w: w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę pn.: Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług transportowych osób – uczestników projektu „Mazowsze dla Ukrainy” w związku z realizacją projektu pn.:„Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
PYTANIE NR 1:
„(…) Czy Zamawiający rozdzieli na każdą część możliwość składania oferty osobno na pojazdy 9 osobowe oraz 21 osobowe?

ODPOWIEDŹ NR 1:
Zamawiający nie dopuszcza wskazanego rozwiązania.

2023-02-27 Odpowiedź [...].pdf

2023-02-27 08:24 Piotr Ratajczyk The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1268