Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.8.2023.JZ Dostawa termomiksera laboratoryjnego do mikropróbówek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Joanna Zawaluk
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 13-02-2023 09:46:00
Placing offers : 16-03-2023 10:00:00
Offers opening : 16-03-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS031-089690-pl (1).pdf pdf 123.51 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru_8.doc doc 72 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
ZACZNI~1.DOC DOC 56 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
ZACZNI~2.DOC DOC 50.5 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3C do SWZ - Oświadczenie sankcyjne _8.doc doc 78 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy _8_1.pdf pdf 251.8 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
SWZ _8_1.pdf pdf 370.09 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 90 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.doc doc 238.5 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 94.8 2023-02-13 09:46:00 Proceeding
2023-OJS111-349073-pl Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 115.61 2023-07-24 11:05:19 Public message
Odpowiedź na pytanie zestaw 1_1.8.pdf pdf 322.79 2023-02-20 09:11:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert_8.pdf pdf 238.96 2023-03-16 10:47:24 Public message
Info. o wyborze oferty.pdf pdf 770.48 2023-05-11 08:23:38 Public message

Announcements

2023-07-24 11:05 Joanna Zawaluk W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Z poważaniem Joanna Zawaluk

2023-OJS111-349073-p [...].pdf

2023-05-11 08:23 Joanna Zawaluk Szanowni Państwo, Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy "Pzp" przesyła w załączniku do niniejszej
wiadomości informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Z poważaniem, Joanna Zawaluk

Info. o wyborze ofer [...].pdf

2023-03-16 10:47 Joanna Zawaluk Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający, Uniwersytet Gdański, działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia informacje z otwarcia ofert. Treść informacji w załączeniu do niniejszej wiadomości.
Z poważaniem
Joanna Zawaluk

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-16 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10 800 PLN brutto.
2023-02-20 09:11 Joanna Zawaluk Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytanie. Treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszej wiadomości.
Z poważaniem
Joanna Zawaluk

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 736