Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.5.2023 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Deadlines:
Published : 10-02-2023 13:52:00
Placing offers : 23-02-2023 12:00:00
Offers opening : 23-02-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - dalej jako „ustawa Pzp” - przez Nord Partner Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonego przez Gminę Ostróda pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki nr 1-5 do SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6, 6A, 6B, 6C do SWZ oraz załącznikach nr 1-8 do opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub na adres e-mail:  przetargi.dujsp@np.com.pl

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.

Zgodnie z art. 61. ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ.
  • zadawania pytań Zamawiającemu,
  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·         tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023BZP 0009085001 z dnia 2023-02-10.pdf pdf 138.71 2023-02-10 13:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023BZP 0010243801 z dnia 2023-02-20.pdf pdf 36.69 2023-02-20 13:43:58 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.pdf pdf 217.5 2023-02-28 12:06:36 Public message

Announcements

2023-02-28 12:06 Przemysław Klimkowski Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 253 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”"

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-23 14:43 Przemysław Klimkowski Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury".
2023-02-23 12:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury" Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę: 240 000,00 zł, w tym na część I zamówienia: 144 000,00 zł, na część II zamówienia: 82 000,00 zł oraz na część III zamówienia: 14 000,00 zł.
2023-02-20 15:49 Przemysław Klimkowski Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury zamieścił wyjaśnienia dotyczące jawnej części specyfikacji warunków zamówienia. Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie SWZ w zakresie Załącznika nr 1A- formularz ofertowy część I zamówienia.
2023-02-20 13:43 Przemysław Klimkowski Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 23.02.2023 r. godz. 12:00 w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.
Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023BZP 0010243801 z dnia 2023-02-20;
ZP.271.5.2023 Zmiana SWZ terminy.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 718