Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.271.4.2023 Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica

Mariola Darkowska
Gmina Winnica
Deadlines:
Published : 08-02-2023 13:11:00
Placing offers : 23-02-2023 09:00:00
Offers opening : 23-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 109.08 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
swz sciezka Winnica - Goladkowo.pdf pdf 768.39 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
zal nr 1 formularz oferty IS.271.4.2023.doc doc 60 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
Zal nr 2 oświadczenie IS.271.4.2023.docx docx 27.97 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
Zal nr 3 do SWZ sciezka.docx docx 22.27 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
Zal nr 4 do SWZ umowa.pdf pdf 590.93 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
Zal nr 5 do SWZ sciezka.docx docx 25.5 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
Zal nr 6 do SWZ sciezka.docx docx 29.78 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
Zal nr 7 dokumentacja.zip zip 20986.75 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
Zal nr 8 do SWZ sciezka.pdf pdf 298.53 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
Zal nr 9 do SWZ sciezka.doc doc 79.5 2023-02-08 13:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #725637.pdf pdf 203.26 2023-02-23 12:12:16 Public message
zawiadomienie uniewaznienie is.271.4.2023.pdf pdf 662.98 2023-03-16 15:23:39 Public message
zawiadomienie uniewaznienie is.271.4.2023.pdf pdf 662.98 2023-03-31 11:36:17 Public message

Announcements

2023-03-31 11:38 Mariola Darkowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
I ODRZUCENIU OFERT

Przedmiot zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – Gmina Winnica, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica

Uzasadnienie prawne:
1) Zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3) Zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości: 2 750 000,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty:
Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 Z.U.H. "KOPTRANS" Witold Piętka
ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanów 4 672 730,01 PLN
2 AP-TRANS Adam Przedpełski
ul. Płocka 143, 09-100 Płońsk
- oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 Pzp 2 800 666,46 PLN
3 Konsorcjum: Lider BOR-MAR Marcin Borek, Słończewo 2, 06- 126 Gzy
Partner: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TEZI VET GABINET WETERYNARYJNY TEZI ŁUKASZ PACZEWSKI, ul. Warszawska 101, 05-190 Nasielsk 3 098 666,46 PLN
4 Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/42, 02-679 Warszawa 3 233 482,73 PLN


Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Oferta nr 3 jako kolejna oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie posiada możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia, w związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 260 ust. 1 na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/725637

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY NR 2

W dniu 23 lutego 2023 roku odbyło się otwarcie ofert.
W terminie składania ofert wyznaczonym do dnia 23 lutego 2023 roku wpłynęły oferty.
Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty Okres gwarancji
1 Z.U.H. "KOPTRANS" Witold Piętka
ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanów 4 672 730,01 PLN 60 m-cy
2 AP-TRANS Adam Przedpełski
ul. Płocka 143, 09-100 Płońsk 2 800 666,46 PLN 60 m-cy
3 Konsorcjum: Lider: BOR-MAR Marcin Borek, Słończewo 2, 06- 126 Gzy
Partner: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TEZI VET GABINET WETERYNARYJNY TEZI ŁUKASZ PACZEWSKI, ul. Warszawska 101, 05-190 Nasielsk 3 098 666,46 PLN 60 m-cy
4 Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/42, 02-679 Warszawa 3 233 482,73 PLN 60 m-cy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający przystąpił do analizy i badania ofert złożonych w postępowaniu. Działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), w związku z uznaniem oferty Wykonawcy - AP-TRANS Adam Przedpełski ul. Płocka 143, 09-100 Płońsk jako najkorzystniejszej, Zamawiający zwrócił się o złożenie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w rozdziale II pkt 9.2 SWZ w terminie do 6 marca 2023 roku. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedłożył żadnego z wymaganych dokumentów:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający zwrócił się ponownie o złożenie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w rozdziale II pkt 9.2 SWZ, określając termin złożenia na 14 marca 2023 roku.
W dniu 14 marca 2023 roku Wykonawca złożył dokumenty:
1) informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku z dnia 13 marca 2023 roku,
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 22.02.2023 r.
5) wykaz robót budowlanych,
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający w toku badania przedłożonych dokumentów stwierdził brak zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. Złożone zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku z dnia 13 marca 2023 roku, nie potwierdza w pełni braku zaległości podatkowych. Jednak kwota zaległości wykazana w zaświadczeniu jest niewielka, stąd wykluczenie Wykonawcy byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne do całości zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
Jednakże biorąc pod uwagę brak udokumentowania przez Wykonawcę potwierdzenia niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Wykonawca - AP-TRANS Adam Przedpełski ul. Płocka 143, 09-100 Płońsk podlega wykluczeniu z postępowania.
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, polegające na wykazaniu, że Wykonawca wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w tym:
- co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegającej na budowie ścieżki rowerowej lub drogi, o wartości co najmniej 1 mln złotych brutto.
Przedłożony przez Wykonawcę wykaz robót nie potwierdza wykonania robót budowlanych spełniających wymogi warunku określonego w SWZ. Przedstawione przez Wykonawcę zadania dotyczą jednej dostawy, wynajmu sprzętu z obsługą operatora przy robotach ziemnych oraz budowy boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Żadne z zadań nie potwierdza wymaganej w SWZ wartości zrealizowanych robót – co najmniej 1 mln. zł brutto. Wykonawca nie złożył też w wyznaczonym terminie dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonanie należycie.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.


Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Brak udokumentowania przez Wykonawcę potwierdzenia niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, powoduje wykluczenie Wykonawcy - AP-TRANS Adam Przedpełski ul. Płocka 143, 09-100 Płońsk na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).


Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

zawiadomienie uniewa [...].pdf

2023-03-16 15:23 Mariola Darkowska Szanowni Państwo
Gmina Winnica zamieszcza ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERT dla przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica.

zawiadomienie uniewa [...].pdf

2023-02-23 12:12 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację z otwarcia ofert dla zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 2750000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 649