Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-151/23/6/AG Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w obrębie budynku koszarowo-biurowego 7C przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 06-02-2023 10:12:00
Placing offers : 06-03-2023 10:00:00
Offers opening : 06-03-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz cenowy - załącznik nr 7 do SWZ.xls xls 51 2023-02-06 10:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.92 2023-02-06 10:12:00 Proceeding
SWZ-151-23-6-AG-1.pdf pdf 1112.39 2023-02-06 10:12:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.doc doc 351 2023-02-06 10:12:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 66.82 2023-02-10 09:22:01 Public message
WZP_341_151_23 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 188.39 2023-02-13 15:53:09 Public message
WZP_398_151_23 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 69.61 2023-02-20 14:14:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 226.45 2023-03-06 11:16:23 Public message
WZP_493_151_23 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 76.47 2023-03-06 11:16:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 326.79 2023-04-05 11:43:02 Public message
WZP_849_151_23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 133.55 2023-04-05 11:43:02 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 107.89 2023-05-08 09:08:21 Public message

Announcements

2023-05-08 09:08 Justyna Gruszczyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-04-05 11:43 Justyna Gruszczyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

WZP_849_151_23 Infor [...].pdf

2023-03-06 11:16 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

WZP_493_151_23 Infor [...].pdf

2023-03-06 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 987 899,56 PLN brutto.
2023-02-20 14:14 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje, o treści zadanego pytania przez Wykonawcę
i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie nr 7
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie drugiego terminu wizji lokalnej dla prowadzonego postępowania w dniach 21-24.02.2023 r.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ponowną wizję lokalną.


Wyjaśnienia treści SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

WZP_398_151_23 Pytan [...].pdf

2023-02-13 15:53 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje, o treści zadanych pytań przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa całości zamówienia. Zamawiający zgodnie
z Rozdz. III ust. 10 SWZ dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

Pytanie nr 2
W jaki sposób Zamawiający oszacował powierzchnię podlegającą sprzątaniu oraz sporządził harmonogram sprzątania, w szczególności czy określone w niniejszym postępowaniu powierzchnie sprzątania i harmonogram sprzątania wykazują różnice w stosunku do określonych w aktualnie realizowanym zamówieniu (poprzednim postępowaniu w tym samym przedmiocie), względnie- czy zachodzą inne istotne różnice w stosunku do usługi, której wykonawca został wybrany w poprzednim postępowaniu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powierzchnia podlegająca sprzątaniu została określona na podstawie rzeczywistej powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych. Harmonogram sprzątania został określony na podstawie wymagań użytkownika. Powierzchnie sprzątania i harmonogram sprzątania określone w bieżącym postępowaniu nie wykazują różnic w stosunku do określonych w aktualnie realizowanym zamówieniu.

Pytanie nr 3
Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:
1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę
2) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy?
3) w odniesieniu do jakiej części usługi (procentowo lub kwotowo) Zamawiający, dokonując określenia wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką 8%, a do jakiej- 23%,
a także czy podstawą szacowania w tym zakresie były dane nt. sposobu realizacji obecnie wykonywanej usługi (faktury wystawiane przez obecnego Wykonawcę)- prosimy o wskazanie, w jakiej części (procentowo lub kwotowo) usługi świadczone przez dotychczasowego wykonawcę były opodatkowane stawkami odpowiednio 8 % i 23%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie ponieważ nie dotyczy ono treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4
Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar?
Odpowiedź:
Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie ponieważ nie dotyczy ono treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5
Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym
z umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi
o informację ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytanie ponieważ nie dotyczy ono treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6
Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 16 lutego 2023 r. o godz. 12:00. Zainteresowane osoby winne zgłosić się wcześniej do Dyżurnego obiektu przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie.


Wyjaśnienia treści SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.


WZP_341_151_23 Pytan [...].pdf

2023-02-10 09:22 Justyna Gruszczyńska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1090