Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 898/2022/015 Sukcesywna dostawa gazów technicznych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w 2023 r.

Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Deadlines:
Published : 24-01-2023 08:35:00
Placing offers : 31-01-2023 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


W imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na: Sukcesywna dostawa gazów technicznych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w 2023 r.

1 Przedmiotem zamówienia będą sukcesywne dostawy w wielkościach każdorazowo określonych przez Zamawiającego loco magazyn Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp. w godzinach 7:00 -14:00.

2. Oferent zapewnia stałość cen przez cały okres związania ofertą czyli do dnia 31.12.2023 r.

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zakupionych usług w stosunku do wielkości określonych w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji zaoferowana cena jednostkowa zostaje zachowana a Oferentowi nie służy roszczenie z tytułu utraconych korzyści wskutek niewyczerpania przedmiotu zapytania ofertowego.

4. Dostawca gwarantuje załatwienie roszczeń reklamacyjnych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

5. Termin przesłania faktury nie może być dłuższy niż 7 dni od daty dostawy

6 .Strony dopuszczają zmiany w zakresie ilościowym poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia z zachowaniem cen       ofertowych i tej samej wartości zamówienia podstawowego. Zakres zmian (ograniczenie dostawy lub jej zwiększenie) nie może        przekroczyć 50%  ilości zamówienia podstawowego


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
raport-oferty-1546263 (2).pdf pdf 42.4 2023-02-08 10:34:25 Public message

Announcements

2023-02-08 10:34 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

raport-oferty-154626 [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Tlen techniczny - butla 6,4 l - 84 m^3 Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
2 Acetylen - butla 7kg - 53 m^3 Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
3 Mieszanka spawalnicza (Ferroline C8 F50 P200) - 58 m^3 Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
4 Argon - 29 m^3 Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
5 Azot do klimatyzacji butle o pojemności 5-6 l - 18 m^3 Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
6 Gaz do butli propan-butan (butla 11 kg) do grzania - 22 m^3 Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
7 Dzierżawa butli za 1 dzień - 40 pc. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
8 Dzierżawa butli długoterminowa ( w przypadku braku wymiany butli przez 90 dni naliczana od 61 dnia) - 40 pc. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
9 Koszty ADR - 1 pc. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
10 Dzierżawa butli długoterminowa - 1 pc. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin dostawy - Termin dostawy w dniach roboczych - od złożonego zamówienia. (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i ADR, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
4 Miejsce dostawy - Miejscem dostawy jest magazyn Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
5 Nr rachunku bankowego - Rachunek bankowy o o numerze ……………………………………… znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy podać nr rachunku bankowego, na który następować będzie zapłata za wykonaną usługę, zgodnie z treścią faktury. (0)
6 Faktury elektroniczne - Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy - zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Proszę wpisać: "będzie"/ "nie będzie". (0)
7 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
8 Mechanizm podzielonej płatności - Do rozliczeń w ramach niniejszej usługi stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
9 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
10 Zawarcie umowy - Złożenie zamówienia przez Zamawiającego w wyniku przyjęcia oferty Wykonawcy jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji umowy z treścią niniejszego zapytania, Zamawiający zastrzega prawo do natychmiastowego zaprzestania współpracy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
11 Zapytanie ofertowe - Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wymagań niniejszego zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
12 Informacja o wynikach postępowania - Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta będzie miała formę Raportu Wyboru Ofert wygenerowanego przez Platformę Zakupową. Żadne inne informacje nie będą przekazywane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
13 Oświadczenie wykonawcy - Strony dopuszczają zmiany w zakresie ilościowym poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia z zachowaniem cen ofertowych i tej samej wartości zamówienia podstawowego. Zakres zmian (ograniczenie dostawy lub jej zwiększenie) nie może przekroczyć 50% ilości zamówienia podstawowego (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 229