Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.1.23 Świadczenie usługi żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 20-01-2023 13:51:00
Placing offers : 31-01-2023 10:00:00
Offers opening : 31-01-2023 10:05:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.1.23_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.24 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_SWZ żywienie.doc doc 171 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_Zalaczniki do umowy - Opis uslug i załączniki.doc doc 248.5 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 64 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_Załącznik nr 1A - Formularz cenowy.xls xls 36 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 58 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_Załącznik nr 2A do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.34 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46.5 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 49.5 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zakładów (kuchni).doc doc 48.5 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
SZP.251.1.23_Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.doc doc 123 2023-01-20 13:51:00 Proceeding
251.1.23_informacja z otwarcia ofert.doc doc 139 2023-01-31 11:54:13 Public message
unieważnienie.pdf pdf 56.81 2023-02-13 13:59:57 Public message

Announcements

2023-02-13 13:59 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

unieważnienie.pdf

2023-01-31 11:54 Joanna Błażej Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam informacje z otwarcia ofert. Z poważaniem Joanna Błażej

251.1.23_informacja [...].doc

2023-01-31 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 2.341.548,54 zł. gross na sfinansowanie zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 489