Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZO/3/23 Opracowanie projektów instrukcji kancelaryjno-archiwalnych.

Deadlines:
Published : 20-01-2023 12:51:00
Placing offers : 09-02-2023 11:20:47
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3_ZO_opracowanie projektów instrukcji kancelaryjno-archiwalnych_.pdf pdf 848.15 2023-01-20 12:51:00 Proceeding

Announcements

2023-02-09 11:20 Monika Niegoda Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną (spełniająca wymagania określone w zapytaniu ofertowym) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2023-02-09 11:18 Monika Niegoda Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną (spełniająca wymagania określone w zapytaniu ofertowym) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie projektów instrukcji kancelaryjno-archiwalnych. 1)Opracowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, a mianowicie: a)instrukcji kancelaryjnej, b)jednolitego rzeczowego wykazu akt, który może być uzupełniony przez kwalifikator dokumentacji, c)instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania składnicy akt zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Spółki oraz przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie dla spółek komunalnych ze 100% udziałem gminy. 2)Uzgodnienie wskazanych dokumentów z właściwym Archiwum Państwowym zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie etapami, zgodnie z podziałem na części Zamówienia (Etap I- 80% ceny, Etap II- 20% ceny). Należności za poszczególne części regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru każdej z części. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 1) Etap I: Wykonawca opracuje propozycje projektów instrukcji kancelaryjno-archiwalnych i złoży je Zamawiającemu w terminie 2 miesięcy od udzielenia zlecenia. 2) Etap II: Zamawiający w ciągu 1 miesiąca od dostarczenia przez Wykonawcę projektów instrukcji kancelaryjno-archiwalnych wniesie uwagi w ich zakresie. Wykonawca w terminie 2 tygodni od otrzymania uwag od Zamawiającego, jest zobowiązany (w uzgodnieniu z Zamawiającym) wprowadzić je do projektów oraz złożyć ostateczną ich wersję po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Archiwum Państwowego Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie i kwalifikacje - Wykonawca powinien wykazać się: a)posiadaną wiedzą i doświadczeniem, w tym celu powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował przynajmniej dwa ze wskazanych dokumentów dla co najmniej 3 kontrahentów wytwarzających dokumentację archiwalną. Wykonawca wraz z ofertą złoży referencje, z których wynikać będzie m.in. rodzaj opracowanego dokumentu, czy zamawiający wytwarzał dokumentację archiwalną). b)kwalifikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia w zakresie znajomości przepisów, według których funkcjonuje archiwum, zasad odpowiedniej kwalifikacji akt (np. wydzielenia dokumentacji o wartości historycznej i wiecznym okresie przechowywania - tzw. akta kategorii A), a także zasad ewidencjonowania dokumentacji i tworzenia baz danych), poparte doświadczeniem pracy w archiwum państwowym. Wykonawca wraz z ofertą złoży notkę biograficzną w powyższym zakresie. Niewykazanie spełnienia w/w warunków (pkt a i b) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy i jego wyłączeniem z udziału w niniejszym postępowaniu. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 310