Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZ.38.10.2023TK Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych dla wirówki dekantacyjnej model D 4LL do siedziby Zamawiającego w Toruniu, Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska 49

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 19-01-2023 08:08:00
Placing offers : 26-01-2023 08:00:00
Offers opening : 26-01-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Znak sprawy FZ.38.10.2023TK

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwana dalej „ Zamawiającym” ) zaprasza do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego § 5 pkt. II „Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ), nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 431 000, 00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35 ) w/w ustawy. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o." opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /regulaminy” - zwany dalej Regulaminem).

 1. Wymagania Zamawiającego:
 • Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych.
 • Podana cena dostawy musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Termin wykonania dostawy zgodnie z zapisami w umowie.
 • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
 • Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
 • Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego, Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu
 • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
 • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:

- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów

 • Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

                                                 Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

                                                                 ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 
               Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

·         Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.

2.       Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Załączniki:

1.             Formularz oferty (zał. nr 1 oraz 1 A, 1 B, 1 C)

2.             Wzór umowy (zał. nr2)

3.             Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

4.             Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.600409151

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik Nr 1 cz.wirówki.doc doc 54 2023-01-19 08:08:00 Proceeding
Zał. nr 2_Wzór umowy_cz.wirówki 2023.doc doc 238 2023-01-19 08:08:00 Proceeding
Form.ofertowy CYKLO zał. nr 1 B 2023.xls xls 25.5 2023-01-19 08:08:00 Proceeding
Form.ofertowy Łozyska zał. nr 1 C 2023.xls xls 25.5 2023-01-19 08:08:00 Proceeding
Form.ofertowy REDEX.zał. nr 1 A 2023.xls xls 25.5 2023-01-19 08:08:00 Proceeding
Zał. nr 2_Wzór umowy_cz.wirówki 2023.doc doc 238 2023-01-19 08:08:00 Proceeding
Aktualna Polityka Jakości i Środowiska_2020.pdf pdf 505.75 2023-01-19 08:08:00 Proceeding
Aktualne Wytyczne .doc doc 226.5 2023-01-19 08:08:00 Proceeding

Announcements

2023-01-26 09:52 Tomasz Kotowski FZ.38.10.2023TK
Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o, działając na podstawie § 6 ust. 17 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie regulaminowego zapytania ofertowego, wybrana została oferta firmy z najniższą ceną:
Leszek Kowanek Inter Tech, 31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
Zał. nr 1 – ( przekładnia Redex ) - 13 200,00 zł. netto
Zał. nr 2 – ( wałek CYKLO) – 34 700,00 zł. netto
PW Perfekt, 87-100 Toruń, Marii Skłodowskiej-Curie 79b
Zał. nr 3 – ( łożyska )
z najniższą ceną : 3 945,00 zł net
Toruń, dnia 26.01.2023r.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wałka mimośrodowego do przekładni CYKLO w wirówkach. Uzupełnienie stanu magazynowego. Dostawa wałka mimośrodowego do przekładni CYKLO w wirówkach. Uzupełnienie stanu magazynowego. 2 pc. Oczyszczalnia ścieków "Centralna"
Szosa Bydgoska 49
87-100, Toruń
(0)
2 Dostawa przekładni REDEX do wirówki dekantacyjnej. Uzupełnienie stanu magazynowego. Dostawa przekładni REDEX do wirówki dekantacyjnej. Uzupełnienie stanu magazynowego. 1 pc. Oczyszczalnia ścieków "Centralna"
Szosa Bydgoska 49
87-100, Toruń
(0)
3 Dostawa łoźysk tocznych Dostawa łoźysk tocznych. 1 set Oczyszczalnia ścieków "Centralna"
Szosa Bydgoska 49
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wg. projektu umowy.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz Oferty - Proszę obok załączyć wypełnione i podpisane skany: Formularza Oferty (wg zał. nr 1 , 1 A, 1 B, 1 C) (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
6 Brak podstaw do wykluczenia. - -Wykonawca oświadcza (potwierdza), że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w § 4 pkt. II ust. 4 Regulaminu. Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie: "TAK, Wykonawca nie podlega wykluczeniu". - Nie podlegam(y) przesłankom wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). (0)
7 Warunki udziału w postępowaniu. - Wykonawca oświadcza, że: (1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, oraz (3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując obok sformułowanie: "TAK, Wykonawca potwierdza spełnienie warunków udziału". (0)
8 Oświadczenie podatnika VAT. - Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonawca posiada w zw. z powyższym odpowiedni numer identyfikacji podatkowej NIP. Proszę potwierdzić wpisując obok słowo "TAK", (0)
9 Oświadczenie RODO. - Proszę -odpowiednio- (1) potwierdzić, że Wykonawca spełnił / spełnia warunek informacyjny RODO przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu - wpisując obok słowo "TAK", albo (2) że Wykonawcy w/w warunek nie dotyczy - wpisując obok sformułowanie "NIE DOTYCZY". (0)
10 Akceptacja projektu umowy. - Oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420