Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI/5503/02/2023 Przetarg ofertowy LI/5503/02/2023 na dostawę ubrań ochronnych RTG

Deadlines:
Published : 18-01-2023 13:05:00
Placing offers : 03-02-2023 09:00:00
Offers opening : 03-02-2023 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Kraków, 2023.01.18

Znak procedury: LI/5503/02/2023

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

Dział Inżynierii Klinicznej, bud. A-V, pok. 29

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów ochronnych RTG

 

1.      Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

a)    Numer ogłoszenia: LI/5503/02/2023

b)    Data zamieszczenia: 18.01.2023 r.

c)     Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

d)    Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 03 lutego 2023 r., do godz. 900 na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala  Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków (budynek A-V Szpitala, I p., hol główny). Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika przetargu oraz opis: „Przetarg ofertowy LI/5503/02/2023 na dostawę ubrań ochronnych RTG”. Nie otwierać przed godziną 930, dnia 03 lutego 2023 r.”, lub na platformie zakupowej.

e)    Termin zadawania pytań: do 25 stycznia 2023 r. włącznie

f)     Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowym załącznika nr 1 do niniejszego postępowania lub na platformie zakupowej) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

g)    Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty.

h)    Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

i)      Oferta musi zawierać:

·          Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, lub na platformie zakupowej).

·          Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, lub na platformie zakupowej.

j)     Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 03 lutego 2023 roku, o godz. 930 w pokoju nr 29 - Dział Inżynierii Klinicznej (w Budynku A – V Szpitala, I p.).

k)    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ochronnych RTG w skład którego wchodzą:
1. Garsonki ochronne RTG - 21 kompletów, 2. Spódnica ochronna RTG – 1 sztuka,  3. Osłony na tarczycę - 17 sztuk, 4. Okulary ochronne RTG  - 10 sztuk, (szczegółowy zakres parametrów do potwierdzenia przez Wykonawcę zawiera załączniki nr 1 – formularz ofertowy).

Termin realizacji zamówienia określa się na max. 8 tygodni, licząc od daty podpisania umowy – której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

3.      Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)    Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny.

b)    Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, której cena będzie najniższa.

c)     Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

·          Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·          Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

e)    W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

f)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Karolina Karwala

+48 12 614 24 57, k.karwala@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

 

 

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LI_5503_02_2023_zał_1_formularz.docx docx 32.11 2023-01-18 13:05:00 Proceeding
LI_5503_02_2023_zał_2_Wzór_umowy.docx docx 33.46 2023-01-18 13:05:00 Proceeding
LI_5503_02_2023_Odpowiedzi.pdf pdf 514.62 2023-01-27 13:53:03 Proceeding
LI_5503_02_2023_zz_Rozstrzygnięcie.doc doc 89.5 2023-02-07 11:47:09 Public message

Announcements

2023-02-07 11:47 Maciej Cyran Dzień dobry,

w załączeniu rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego nr. LI/5503/02/2023 na dostawę "ubrań ochronnych RTG".

LI_5503_02_2023_zz_R [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Garsonki ochronne RTG - 21 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
2 Spódnica ochronna RTG - 1 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
3 Osłony na tarczycę - 17 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
4 Okulary ochronne RTG - 10 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - max. 8 tygodni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 942