Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PO/1/2023 Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Królowej Tamy w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.

Deadlines:
Published : 18-01-2023 14:53:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Królowej Tamy w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.” w podziale na trzy zadania:

1) Część 1: Odbiór, transport i przetwarzanie skratek (19 08 01) z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, SZO na terenie COŚ w Gliwicach oraz przepompowni ścieków;

2) Część 2: Odbiór, transport i przetwarzanie zawartości piaskowników (19 08 02) z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, SZO na terenie COŚ w Gliwicach oraz przepompowni ścieków;

3) Część 3: Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów z lagun (z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych – kod odpadu 20 03 06).


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego wykonania został zawarty w załącznikach do Materiałów Przetargowych – Załączniku nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załączniku nr 4 - Wzór umowy.


3. Szczegółowy wykaz ilości odpadów zawiera Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do MP. Wskazane w Formularzu Cenowym ilości odpadów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia odbioru mniejszej liczby ton odpadów niż określona w Formularzu Cenowym, jednakże nie mniej niż 50 % ich całkowitej ilości. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

4. Ze względu na specyficzny charakter obiektów (ograniczone place manewrowe oraz niskie wysokości zsypów odpadów) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej dla każdej części zadania.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na cały zakres przedmiotu zamówienia obejmujący: Część 1, Część 2, Część 3, jak również każdą część osobno. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę. W obrębie poszczególnych części nie dopuszcza się składania ofert nieobejmujących całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w danej części.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Materiały przetargowe.pdf pdf 5539.86 2023-01-18 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 77 2023-01-18 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx docx 30.99 2023-01-18 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówinia.pdf pdf 254.5 2023-01-18 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 516.49 2023-01-18 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o.doc doc 45.5 2023-01-18 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa.doc doc 35 2023-01-18 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz sprzętu.pdf pdf 260.15 2023-01-18 14:53:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 315.41 2023-01-26 11:36:35 Public message

Announcements

2023-01-26 11:36 Anna Jasińska Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy 100% Cena Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 220