Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.2.2023 Organizacja kongresu 20th International Congress on Neutron Capture Therapy (ICNCT 20)

Małgorzata Radomska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 16-01-2023 15:32:00
Placing offers : 25-01-2023 10:00:00
Offers opening : 25-01-2023 10:30:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.95 2023-01-16 15:32:00 Proceeding
TOM I EZP.270.2.2023_podpis.pdf pdf 2962.51 2023-01-16 15:32:00 Proceeding
TOM I EZP.270.2.2023.docx docx 170.71 2023-01-16 15:32:00 Proceeding
TOM II Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 733.85 2023-01-16 15:32:00 Proceeding
TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 1229.04 2023-01-16 15:32:00 Proceeding
TOM IV Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 660.05 2023-01-16 15:32:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 36.34 2023-01-20 15:39:32 Public message
IZP.270.2.2023 wyjaśnienia i zmiana SWZpodpis.pdf pdf 726.5 2023-01-20 15:39:32 Public message
TOM I EZP.270.2.2023_zm_20_01_2023podpis.pdf pdf 2978.35 2023-01-20 15:39:32 Public message
TOM I EZP.270.2.2023_zm_20_01_2023.docx docx 170.63 2023-01-20 15:39:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 487 2023-01-25 11:42:27 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu EZP.270.2.2023 podpis.pdf pdf 529.09 2023-02-08 14:50:17 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu EZP.270.2.2023 podpis.pdf pdf 529.09 2023-11-22 09:36:13 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 475.27 2023-01-25 10:00:00 Public message

Announcements

2023-11-22 09:36 Małgorzata Radomska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 Ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-08 14:50 Małgorzata Radomska Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-01-25 11:42 Małgorzata Radomska Zamawiający, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-25 10:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę 1 189 918,61 złotych brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-20 15:39 Małgorzata Radomska Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

IZP.270.2.2023 wyjaś [...].pdf

TOM I EZP.270.2.2023 [...].pdf

TOM I EZP.270.2.2023 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 659