Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 16-01-2023 11:42:00
Placing offers : 20-01-2023 12:52:56
Offers opening : 31-01-2023 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Kraków 16.01.2023

 

Znak procedury: LI/5503/44/2023/02

 

 

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”.

 

1.    Zasady składania ofert oraz warunki stawiane Oferentom:

a)    Znak procedury (numer ogłoszenia): LI/5503/44/2023/02

b)    Data zamieszczenia: 16.01.2023 r.

c)     Zleceniodawca: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 roku, do godz. 900 na droga elektroniczną przez platformę zakupową lub w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 –202 Kraków (budynek A-V Szpitala, I p., hol główny).

W przypadku złożenia w formie papierowej, oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika przetargu oraz opis: „Przetarg ofertowy LI/5503/44/2023/02 na „Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Nie otwierać przed godziną 930, dnia 31 stycznia 2023 roku”.

d)    Oferent może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowym załącznika nr 1 do niniejszego postępowania) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zleceniodawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na pakiety I i II.

e)    Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.

f)     Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zleceniodawca nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zleceniodawcy ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

g)    Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

h)    Oferent posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie Laboratorium Badawczego, dziedzina badań: badania właściwości fizycznych (N), obiekt: wyposażenie medyczne.

i)      Oferent posiada udokumentowane: wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia.

j)    Oferta musi zawierać (pod rygorem odrzucenia), min.:

·       Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

·       Zaakceptowane przez Oferenta wzory dwóch umów (na każdym złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), które stanową załączniki 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.

·       W przypadku składania oferty do pakietu nr I: max. trzy listy referencyjne, potwierdzające doświadczenie w fachowym wykonywaniu testów specjalistycznych urządzeń tego typu jak w pakiecie nr I w okresie ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert, analogicznych jak w ogłoszeniu (z podaniem ich rodzaju i ilości) na łączną kwotę min. 40 000 zł brutto. Listy referencyjne wystawione i potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/firmy/jednostki działalności medycznej, w którym opisywane testy były wykonywane.

·       W przypadku składania oferty do pakietu nr II: dwa listy referencyjne, potwierdzające doświadczenie w fachowym wykonywaniu testów specjalistycznych urządzenia tego typu jak w pakiecie nr II w okresie ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert, analogicznego jak w ogłoszeniu (z podaniem jego rodzaju). Listy referencyjne wystawione i potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/firmy/jednostki działalności medycznej, w którym opisywane testy były wykonywane.

·       Kopię certyfikatu o którym mowa w punkcie 1h powyżej i numer akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie Laboratorium Badawczego, dziedzina badań: badania właściwości fizycznych (N), obiekt: wyposażenie medyczne.

·       Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

·       Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i potwierdzenia jej warunków i podpisania umowy.

k)    Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku, o godz. 930 w pokoju nr 29 - Dział Inżynierii Klinicznej (w Budynku A – V Szpitala, I piętro).

l)      Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w okresie od 10.02.2023 roku                    do 31.01.2024 roku.

 

3.    Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)    Wyboru oferty Zleceniodawca dokona na podstawie formularza cenowego - za najkorzystniejszą uznana zostanie ta          z kompletnych ofert (jak opisano w pkt. 1 j powyżej), której cena będzie najniższa.

b)    Zleceniodawca nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy                       do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zleceniodawcy ze strony podmiotu, który złożył ofertę.                   W szczególności, Zleceniodawca może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

·       Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zleceniodawca zamierza przeznaczyć                                       na sfinansowanie zamówienia,

·       Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

c)     Informacje przebiegu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zamieszcza na swojej stronie internetowej (na podstronie „zapytania ofertowe”) oraz na platformie zakupowej.

d)    Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

e)    W przypadku nie wybrania Oferenta (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zleceniodawca dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

f)     Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu złożenia wyjaśnień do ofert.

 

 

 

 

 

 

Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Paweł Szkodny

+48 12 614 20 18, 504 299 344, pszkodny@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

 

 

 

 

Załączniki do zaproszenia do składania ofert:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załączniki nr 2 – Wzór umowy dotyczący wykonywania testów,

Załącznik nr 3 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 12 614- 20-18 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
A_2023_Ogł_zapytanie_ofertowe_na_stronę.doc doc 112.5 2023-01-16 11:42:00 Proceeding
ZAŁ_1_do_ogłoszenia_Formularz_ofertowy.doc doc 114.5 2023-01-16 11:42:00 Proceeding
ZAŁ_2_do_ogłoszenia_Wzór_umowy_wyk_testów.doc doc 224.5 2023-01-16 11:42:00 Proceeding
ZAŁ_3_do_ogłoszenia_Wzór_um_RODO_do_testy_spec.docx docx 25.88 2023-01-16 11:42:00 Proceeding

Announcements

2023-01-20 12:52 Maciej Cyran Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Kraków 20.01.2023

Znak procedury: LI/5503/44/2023/02/U


Zamawiający informuje, że w związku ze sprostowaniem zamieszczonym w dniu 20.01 2023 dotyczącym procedury nr LI/5503/44/2022/01 – unieważnia postępowanie nr LI/5503/44/2023/02.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Mammograf Pakiet I 1 pc. - (0)
2 Ramię C Pakiet I 4 pc. - (0)
3 Aparat RTG mobilny Pakiet I 10 pc. - (0)
4 Aparat RTG stacjonarny Pakiet I 3 pc. - (0)
5 Tomograf komputerowyy Pakiet I 2 pc. - (0)
6 Angiograficzny Pakiet I 5 pc. - (0)
7 Monitor Pakiet I 49 pc. - (0)
8 SPECT –CT wraz z dwoma monitorami przeglądowym Pakiet II 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 60 dni od każdorazowo dostarczonej faktury. "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Sukcesywnie od 10.02.2023 do 31.01.2024 "Akceptuję" (0)
4 Zasady składania ofert - Oferta musi zawierać (pod rygorem odrzucenia) dokumenty o których mowa w ogłoszeniu zapytania ofertowego w pkt 1 j. (0)
5 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 481