Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2023 Bieżące utrzymanie czystości i zieleni miejskiej na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania

Wydział Zamówień Publicznych
Gmina Świebodzin Department: Gmina Świebodzin
Deadlines:
Published : 18-01-2023 10:00:00
Placing offers : 31-01-2023 09:00:00
Offers opening : 31-01-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.54 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 611.11 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Szczeg. opis przedm. zam.zip zip 10476.96 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1-1 - Formularz Ofertowy.doc doc 697.5 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1-2 - Formularz Ofertowy.doc doc 695.5 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1-3 - Formularz Ofertowy.doc doc 695.5 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.zip zip 78.23 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 96.5 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2b - Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP.pdf pdf 1732.98 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 76.5 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 78 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 76 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 75.5 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Załączniku nr 2a.doc doc 76 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz usług.doc doc 76 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz osób.doc doc 90.5 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10-1 - Wzór umowy.pdf pdf 485.18 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10-2 - Wzór umowy.pdf pdf 487.76 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10-3 - Wzór umowy.pdf pdf 488.09 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert.pdf pdf 223.36 2023-01-18 10:00:00 Proceeding
Informacja.pdf pdf 219.18 2023-01-27 12:42:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 317.56 2023-01-31 13:44:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3.pdf pdf 378.18 2023-02-13 13:54:04 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 151.58 2023-03-01 11:37:11 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 325.98 2023-01-31 09:00:00 Public message

Announcements

2023-03-01 11:37 Wydział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-02-13 13:54 Wydział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-31 13:44 Wydział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-31 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-27 12:42 Wydział Zamówień Publicznych Informacja

Informacja.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 591