Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 17-01-2023 09:23:00
Placing offers : 17-02-2023 09:00:00
Offers opening : 17-02-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 118.5 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - JEDZ.doc doc 184.5 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 43 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenia wykonawcy-wykonawców z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 26.52 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Ośw. dot. akt. infor..docx docx 16.58 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Pełnomocnictwo.doc doc 36.5 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
2023-OJS012-030639-pl-ts.pdf pdf 137.22 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
SWZ.docx docx 78.99 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 49 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xls xls 58 2023-01-17 09:23:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 2747.84 2023-02-07 14:42:49 Public message
Załącznik nr 3 - Wzór umowy_v2.doc doc 119.5 2023-02-07 14:42:49 Public message
unieważnienie.PDF PDF 172.1 2023-02-17 14:45:37 Public message

Announcements

2023-02-17 14:45 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację o unieważnieniu postępowania

unieważnienie.PDF

2023-02-17 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1 536 944,41 zł.
2023-02-07 14:42 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza wyjaśnienia treści swz wraz z załącznikiem.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik nr 3 - Wzo [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 576