Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 898/2022/017 Usługa wykonania badań laboratoryjnych próbek oleju napędowego w 2023 roku

Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Deadlines:
Published : 27-12-2022 09:55:00
Placing offers : 10-01-2023 10:57:45
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjnyAttachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2023-01-10 10:57 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: W postępowaniu podano błędną ilość próbek do badania. Postępowanie będzie wystawione ponownie.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa wykonania badań laboratoryjnych próbek oleju napędowego w 2022 roku Przedmiotem zamówienia będą usługi badania próbek oleju napędowego dostarczanego do stacji paliw Zamawiającego; każde badanie będzie poprzedzone zleceniem wystawionym przez Zamawiającego, który dostarcza próbki paliwa do wybranego laboratorium. Zakres badania (badane parametry): 1. Gęstość w 15 st.C – PN-EN ISO 12185 2. Temperatura zapłonu – PN-EN ISO 2719 3. Zawartość siarki – PN-EN ISO 20846 4. Zawartość wody – PN-EN ISO 12937 5. Zawartość zanieczyszczeń stałych – PN-EN 12662 6. Lepkość w 40 st C -PN-EN ISO 3104 30 service - (0)
2 Parametry, których badanie może być zlecone dodatkowo Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP), w okresie zimowym 1 service - (0)
3 Parametry, których badanie może być zlecone dodatkowo Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Termin realizacji usługi w dniach. (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty realizacji usługi ponosi Wykonawca. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Nr rachunku bankowego - Rachunek bankowy o numerze ……………………………………… znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy podać nr rachunku bankowego, na który następować będzie zapłata za wykonaną usługę, zgodnie z treścią faktury. (0)
5 Faktury elektroniczne - Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy - zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Proszę wpisać: "będzie"/ "nie będzie". (0)
6 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
7 Mechanizm podzielonej płatności - Do rozliczeń w ramach niniejszej usługi stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
8 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
9 Zapytanie ofertowe - Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wymagań niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto złożenie zamówienia przez Zamawiającego w wyniku przyjęcia oferty Wykonawcy jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji umowy z treścią niniejszego zapytania, Zamawiający zastrzega prawo do natychmiastowego zaprzestania współpracy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
10 Stałość cen - Wykonawca zapewnia stałość cen przez cały okres związania ofertą, czyli do dnia 31.12.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
11 Akredytacja - Oferty mogą składać wyłącznie akredytowane laboratorium badawcze. Wykonawca załącza skan dokumentu poświadczający ten fakt. Attachment required (0)
12 Informacja o wynikach postępowania - Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta będzie miała formę Raportu Wyboru Ofert wygenerowanego przez Platformę Zakupową. Żadne inne informacje nie będą przekazywane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
13 Możliwość zmniejszenia ilości badanych próbek - Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości badanych próbek w stosunku do wielkości określonych w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji zaoferowana cena jednostkowa zostaje zachowana a Wykonawcy nie służy roszczenie z tytułu utraconych korzyści wskutek niewyczerpania przedmiotu zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
(0)

The number of page views: 410