Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa energii elektrycznej dla WARR S.A. do 31.12.2023 r.

Deadlines:
Published : 23-12-2022 12:13:00
Placing offers : 30-12-2022 08:00:00
Offers opening : 30-12-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna RODO.docx docx 26.81 2022-12-23 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie energia elektryczna WARR - podpisane.pdf pdf 415.24 2022-12-23 12:13:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 103.34 2022-12-23 12:13:00 Proceeding
WARR -SWZ zakup energii.docx docx 73.28 2022-12-23 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 14.06 2022-12-23 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 277 2022-12-23 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 41.97 2022-12-23 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie.doc doc 43 2022-12-23 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 19.4 2022-12-23 12:13:00 Proceeding
INFROMACJA O KWOCIE II 13.02.docx docx 12.42 2022-12-30 07:57:28 Public message

Announcements

2022-12-30 09:18 Hanna Kiec-Gawroniak Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1719 ze zm.) na realizację zadania pn. pn. Dostawa energii elektrycznej dla WARR S.A. do 31.12.2023 r.

W terminie składania ofert przetargowych tj. w dniu 30.12.2022 do godz. 8.00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższą okolicznością, na podstawie art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia i zawrze umowę z wolnej ręki.
2022-12-30 07:57 Hanna Kiec-Gawroniak INFORMACJA O KWOCIE

INFROMACJA O KWOCIE [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 496