Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-91/22 Dostawa oprogramowania i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory - AE/ZP-27-91/22

Deadlines:
Published : 23-12-2022 10:26:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Wymagania dotyczące parametrów oprogramowania do zarządzania środowiskiem domenowym stanowiącego przedmiot zamówienia

7.  Załącznik Nr 3a - Zakres prac obejmujących wdrożenie usługi katalogowej Active Directory

8. Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw

9.Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Załącznik Nr 5a - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

12. Załącznik Nr 6a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

13. Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

14. Załącznik Nr 8 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych

15. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu

16. Załącznik Nr 9a - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu

17. Załącznik Nr 10 - Oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu

18. Załącznik Nr 10a - Oświadczenie własne Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 815 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.89 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1143.96 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 814.5 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.13 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2.xml xml 128.2 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.docx docx 760.29 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a.doc doc 796.5 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 819 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 778 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 5a.doc doc 778 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 778.5 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 779 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 777 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.docx docx 757.97 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.doc doc 792.5 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 9a.doc doc 784.5 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.doc doc 792 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 10a.doc doc 784 2022-12-23 10:26:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 1564.17 2023-01-12 12:12:05 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 238.65 2023-01-25 09:22:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 343.14 2023-01-25 11:43:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 101.05 2023-03-15 15:19:12 Public message

Announcements

2023-03-15 15:19 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-01-25 11:43 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2023-01-25 09:22 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2023-01-12 12:12 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 746