Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-90/22 Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych - AE/ZP-27-90/22

Deadlines:
Published : 23-12-2022 09:44:00
Placing offers : 24-01-2023 10:00:00
Offers opening : 24-01-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu

11. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 139 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 630.86 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1254.69 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 1-10.xls xls 147 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 11-25.xls xls 61.5 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 26-40.xls xls 65.5 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiety nr 41-44.xls xls 45 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.23 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.75 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 50 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 43 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 39.5 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 39 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 49.5 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 48.5 2022-12-23 09:44:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 2708.99 2023-01-05 10:49:10 Public message
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ 2.PDF PDF 6653.62 2023-01-12 14:29:33 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 96.3 2023-01-24 09:13:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 2825.63 2023-01-24 13:56:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 183.45 2023-01-30 13:14:34 Public message
Informacja o unieważnieniu post. Platforma.PDF PDF 437.76 2023-02-13 14:57:11 Public message
Informacja o wyborze najk oferty Platforma.PDF PDF 510.35 2023-03-10 11:43:48 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.pdf pdf 7208.99 2023-03-21 14:52:43 Public message

Announcements

2023-03-21 14:52 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 2-6, 9-37, 39, 40.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-10 11:43 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1.

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-02-13 14:57 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakietach Nr 7, 8, 38, 41.

Informacja o unieważ [...].PDF

2023-01-30 13:14 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 42, 43, 44

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-01-24 13:56 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2023-01-24 09:13 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-01-12 14:29 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2023-01-05 10:49 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1628