Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TZZ/13/2022 Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy

Deadlines:
Published : 19-12-2022 10:30:00
Placing offers : 19-01-2023 10:00:00
Offers opening : 19-01-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.01 2022-12-19 10:30:00 Proceeding
!SWZ-PN-UE.pdf pdf 1547.32 2022-12-19 10:30:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 78.16 2022-12-19 10:30:00 Proceeding
Formularz ofertowy wraz z załącznikami..docx docx 125.57 2022-12-19 10:30:00 Proceeding
Załączniki składane na wezwanie.docx docx 108.17 2022-12-19 10:30:00 Proceeding
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 429.14 2023-01-19 13:33:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 479.95 2023-02-10 10:46:19 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 107.37 2023-03-07 10:03:10 Public message

Announcements

2023-03-07 10:03 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.03.2023r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-02-10 10:46 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (znak pisma: NZP/15/2023).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-01-19 13:33 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/5/2023).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2023-01-19 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 7.067.088,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 924