Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP - 49/2022 Dostawa leków programowych oraz onkologicznych

Deadlines:
Published : 12-12-2022 14:58:00
Placing offers : 29-12-2022 11:47:59
Offers opening : 13-01-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 637.57 2022-12-12 14:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 213.56 2022-12-12 14:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 66 2022-12-12 14:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls xls 43.5 2022-12-12 14:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Jednolity dokument.zip zip 86.9 2022-12-12 14:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 49 2022-12-12 14:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 24.5 2022-12-12 14:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 29.5 2022-12-12 14:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 424.76 2022-12-12 14:58:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 161.49 2022-12-29 11:47:59 Public message

Announcements

2023-01-13 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-12-29 11:47 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania, błąd techniczny, postępowanie zdublowane.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 401