Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FEZP.271.19.2022 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach – II postępowanie

Marta Błaszczyk
Gmina Kołaczkowo
Deadlines:
Published : 07-12-2022 07:23:00
Placing offers : 03-01-2023 10:23:33
Offers opening : 22-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dad78e-f3bb-0572-3413-1e00118537d0.pdf pdf 114.63 2022-12-08 07:20:46 Proceeding
Formularze edytowalne.docx docx 59.2 2022-12-08 07:20:46 Proceeding
Istotne postanowienia umowy 7122022 II TOM-3.pdf pdf 175.16 2022-12-08 07:20:46 Proceeding
SWZ 712022.pdf pdf 256.88 2022-12-08 07:20:46 Proceeding
Tom III.7z 7z 73.35 2022-12-08 07:20:46 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert 22122022-1.pdf pdf 164.37 2022-12-22 13:34:05 Public message
Unieważnienie postępowania 02012023.pdf pdf 168.19 2023-01-03 10:21:32 Public message
08dad78e-f3bb-0572-3413-1e00118537d0.pdf pdf 114.63 2023-01-03 10:23:33 Public message
Formularze edytowalne.docx docx 59.2 2023-01-03 10:23:33 Public message
Istotne postanowienia umowy 7122022 II TOM-3.pdf pdf 175.16 2023-01-03 10:23:33 Public message
SWZ 712022.pdf pdf 256.88 2023-01-03 10:23:33 Public message
Tom III.7z 7z 73.35 2023-01-03 10:23:33 Public message

Announcements

2023-01-03 10:23 Marta Błaszczyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 22 grudnia 2022 r. do godz.10:00 wpłynęły oferty od następujących wykonawców:
1) MM-DACH MATEUSZ MAJ
ul. Jodłowa 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
- cena: 73 800,00 zł - okres gwarancji: 3 lata
2) Greenbud Marek Wojtyński
ul. Niepodległości 24
62-310 Pyzdry
- cena: 53 245,05 zł, - okres gwarancji: 3 lata
3) Genner Sp. z o.o.
ul. Grudniowa 44
26-600 dom
- cena: 60 892,00 zł - okres gwarancji: 3 lata
4) Usługi BRT z siedzibą w Psarskim
al. Paltanowa 4
63-100 Śrem
- cena: 48 051,61 zł, - okres gwarancji: 3 lata
5) PETRO Firma Ogólnobudowlana
Piotr Kozłowski
Osłowice 43
- cena: 40 000,00 zł, - okres gwarancji: 3 lata
6) MARKO Leszek Koszowski
ul. Świerkowa 13
86-014 Kruszyn
- cena: 45 944,14 zł, - okres gwarancji: 3 lata
7) Luximal Sp. z o.o.
Ul. 27 Grudnia 5/5a
61-737 Poznań
- cena: 44 000,00 zł, - okres gwarancji: 3 lata
8) Euro-Bud
Paulina Szymanowska
Ul. Polna 1
62-003 Owińska
- cena: 50 018,75 zł, - okres gwarancji: 3 lata
9) BF Dekoblach Mateusz Jędrzejak
ul. 3 Maja 3
63-440 Raszków
- cena: 52 500,00 zł, - okres gwarancji: 5 lat

Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Celem takiego
uregulowania jest ochrona Zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku środków finansowych. Co do zasady przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp odnieść należy do kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 30.000,00 zł brutto.

Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu Zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako uprawnienie Zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zatem Zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia (komentarz do Prawa Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych).
Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty brał pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z dn. 22.01.2019 r. sygn. KIO 2608/18 – wyrok aktualny w bieżącym stanie prawnym) to Zamawiający ma prawo a wręcz obowiązek podejmowania decyzji w zakresie, czy zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia jest uzasadnione pod względem celowości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Decyzję Zamawiający podejmuje w określonych warunkach zaistniałych w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia i w granicach możliwości finansowania zadania.
W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2023-01-03 10:21 Marta Błaszczyk Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-12-22 13:34 Marta Błaszczyk Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 544