Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-88/22 Wykonanie zadania pn. „Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8, obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” jako kontynuacja rozpoczętej budowy - AE/ZP-27-88/22

Deadlines:
Published : 02-12-2022 11:25:00
Placing offers : 23-12-2022 09:00:00
Offers opening : 23-12-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

7. Załącznik Nr 3a  – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu

8. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy

9. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Załącznik Nr 5a – Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

12. Załącznik Nr 6a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

13. Załącznik Nr 7 – Wykaz robót budowlanych

14. Załącznik Nr 8 – Wykaz osób

15. Załącznik Nr 9 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

16. Załącznik Nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia

17. Załącznik Nr 11 - Projekt budowlany branża ARCHITEKTURA

18. Załącznik Nr 12 - Projekt budowlany branża KONSTRUKCJA

19. Załącznik Nr 13 - Projekt budowlany branża SANITARNA

20. Załącznik Nr 14 - Projekt budowlany branża WENTYLACJA

21. Załącznik Nr 15 - Projekt budowlany branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

22. Załącznik Nr 16 - Projekt budowlany branża DROGOWA

23. Załącznik Nr 17 - Projekt wykonawczy branża ARCHITEKTURA

24. Załącznik Nr 18 - Projekt wykonawczy branża KONSTRUKCJA

25. Załącznik Nr 19 - Projekt wykonawczy branża SANITARNA

26. Załącznik Nr 20 - Projekt wykonawczy branża WENTYLACJA

27. Załącznik Nr 21 - Projekt wykonawczy branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

28. Załącznik Nr 22 - Projekt wykonawczy branża DROGOWA

29. Załącznik Nr 23 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

30. Załącznik Nr 24 - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branża SANITARNA

31. Załącznik Nr 25 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża WENTYLACJA

32. Załącznik Nr 26 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

33. Załącznik Nr 27 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża DROGOWA

34. Załącznik Nr 28 - Przedmiar robót branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

35. Załącznik Nr 29 - Przedmiar robót branża SANITARNA

36. Załącznik Nr 30 - Przedmiar robót branża WENTYLACJA

37. Załącznik Nr 31 - Przedmiar robót branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

38. Załącznik Nr 32 - Przedmiar robót branża DROGOWA

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 74.5 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.63 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1020.02 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 34 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a.doc doc 34 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 35.5 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a.doc doc 34 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 39.5 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 39.5 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 5a.doc doc 40 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 40 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 40 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 128.5 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 137.5 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.doc doc 43.5 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.doc doc 96.5 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Załączniki Nr 11-32.7z 7z 76478.34 2022-12-02 11:25:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ .PDF PDF 70.62 2022-12-16 14:53:07 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 39.62 2022-12-19 12:37:35 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 417.64 2022-12-19 12:37:59 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 38.14 2022-12-19 13:39:05 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 543.09 2022-12-19 13:39:34 Public message
Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 90.67 2022-12-23 09:12:40 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 336.84 2022-12-23 11:42:50 Public message
Informacja o unieważnieniu.PDF PDF 490.6 2022-12-27 10:33:24 Public message

Announcements

2022-12-27 10:33 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].PDF

2022-12-23 11:42 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-12-23 09:12 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-12-19 13:39 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23-12-2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-12-19 13:39 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-12-19 12:37 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22-12-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-12-19 12:37 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-12-16 14:53 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1354