Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/58/2022 Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych, maszyn i sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) w I pół. 2023r.

Deadlines:
Published : 02-12-2022 14:32:00
Placing offers : 19-12-2022 09:00:00
Offers opening : 19-12-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na bezgotówkową dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych, maszyn i sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) w I pół. 2023r.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego (otwartego) zgodnie z § 5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.


Wartości cenowe wraz z marżą/upustem będą odczytywane z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.docx docx 30.56 2022-12-02 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Umowa.docx docx 43.59 2022-12-02 14:32:00 Proceeding
załączniki nr 3-5.docx docx 35.85 2022-12-02 14:32:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.docx docx 38.5 2022-12-02 14:32:00 Proceeding
zapytanie ofertowe-po modyfikacji.docx docx 38.47 2022-12-06 09:23:12 Public message
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy-po modyfikacji.docx docx 30.49 2022-12-12 09:12:17 Public message
Zestawienie ofert - paliwo.pdf pdf 225.5 2022-12-20 10:39:50 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności - paliwo.pdf pdf 739.59 2022-12-23 09:31:38 Public message

Announcements

2022-12-23 09:31 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2022-12-20 10:39 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - [...].pdf

2022-12-19 09:01 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/6xiZsN3J0t0
2022-12-12 09:12 Magdalena Włodarek DZIEŃ DOBRY!
Nastąpiła modyfikacja formularza ofertowego, w pozycji (tabelka) ,,Cena jedn. net opublikowana na stronie www.pkn.orlen.pl na dzień 09.12.2022r." na ,,Cena jedn. net opublikowana na stronie www.pkn.orlen.pl na dzień 16.12.2022r.".
Formularz ofertowy po modyfikacji w załączeniu.

Z poważaniem
Magdalena Włodarek

załącznik nr 1 - For [...].docx

2022-12-07 09:37 Magdalena Włodarek W związku z pojawieniem się zapytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od przedstawienia wraz z ofertą pkt 5 ppkt 2) świadectw jakości paliw? Wykonawca wyjaśnia, że świadectwa jakości paliw są dostępne na danej stacji paliw. Są to świadectwa jakości danej dostawy paliw.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość odstąpienia od przedstawienia świadectwa jakości paliw.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zapisach zapytania ofertowego oraz w formularzu ofertowym w taki sposób, aby wyliczenie wynikało z ceny detalicznej gross z dnia 09.12 ze stacji paliw Wykonawcy, uwzględniając upust w PLN (od ceny brutto) lub %? Wykonawca nie ma możliwości sprzedaży paliw po cenach hurtowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę w zapisach zapytania ofertowego oraz w formularzu ofertowym w taki sposób, aby wyliczenie wynikało z ceny detalicznej gross ze stacji paliw Wykonawcy.

3. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty (§ 1 ust. 5 projektu umowy), przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
* 0 zł net za kartę nową,
* 10 zł net za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),
* 0 zł net za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy (np. nowy numer rejestracyjny, karta, której kończy się termin ważności)
Wykonawca nie ma możliwości realizacji zamówienia z warunkami zawartymi w umowie i z odroczonym terminem płatności przed otrzymaniem przez Zamawiającego kart paliwowych Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 4 ust. 1 i zaakceptuje, że rabat będzie wartością gross i będzie naliczany od ceny detalicznej gross obowiązującej w chwili dokonania transakcji na danej stacji paliw Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany w § 4 ust. 1 i nie zaakceptuje, że rabat będzie wartością gross i będzie naliczany od ceny detalicznej gross obowiązującej w chwili dokonania transakcji na danej stacji paliw Wykonawcy

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do zapisów § 4 ust. 2, że faktury będą wystawiane w ciągu 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego a za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodania zapisów § 4 ust. 2.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 4 ust. 2 pkt 5) i zaakceptuje, że na załączniku do faktury Wykonawca będzie wskazywał cenę jednostkową gross – cenę detaliczną obowiązującą danego dnia na stacji paliw Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany w § 4 ust. 2 pkt 5) i nie zaakceptuje, że na załączniku do faktury Wykonawca będzie wskazywał cenę jednostkową gross – cenę detaliczną obowiązującą danego dnia na stacji paliw Wykonawcy.
7. Czy istnieje możliwość zmiany w umowie w § 4 ust. 3 terminu płatności tak, aby wynosił 14 dni i liczony był od daty sprzedaży lub od daty wystawienia faktury, a nie od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie istnieje możliwość zmiany w umowie w § 4 ust. 3.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do zapisów § 4 następującego zapisu:
„Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych gross obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości … % lub …..zł gross za jeden litr paliwa.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość dodania do zapisów § 4 powyższej zmiany.

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 7 i zaakceptuje następującą procedurę reklamacyjną występującą u Wykonawcy:
„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”?
Odpowiedź: Zamawiający nie zaakceptuje procedury reklamacyjnej występującej u Wykonawcy.

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do zapisów § 8 ust. 1 następujących wyjątków: „za wyjątkiem awarii systemu obsługi na stacji paliw, czasowej modernizacji stacji paliw, zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy (np. brak prądu), dostawy paliwa na stację”?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwość dodania powyższego sformułowania do zapisów § 8 ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest w powyższych sytuacjach do zapewnienia tankowania samochodów na innej stacji paliw znajdującej się na terenie miasta Kalisza.

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania następujących zapisów do § 12 oraz zaakceptuje klauzulę informacyjną Wykonawcy (w załączeniu):
„1. Zamawiający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w tym postanowienia niniejszej Umowy oraz nie wykorzystywać tych informacji do celów innych niż realizacja Umowy, jak również nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Wykonawcy. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji, wiąże w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub zniweczeniu skutków prawnych.
2. W przypadku konieczności przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji stanowiących w firmie Wykonawcy Tajemnicę Przedsiębiorstwa, Tajemnicę Spółki Wykonawcy rozumianą jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Strony zobowiązane są przed przekazaniem tych informacji zawrzeć oddzielną umowę określającą zasady ich przetwarzania i ochrony.
3. Każda ze Stron Umowy oświadcza, iż znane są jej przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych oraz zobowiązuje się do ich stosowania w związku z wzajemnym udostępnianiem pomiędzy Stronami danych osobowych pracowników, współpracowników, w tym także członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących drugą Stronę w celu wykonania i rozliczenia przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej Umowie, zobowiązane są także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
5. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zamawiającego- bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dodania następujących zapisów do § 12 oraz zaakceptuje klauzulę informacyjną Wykonawcy.

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SWZ.

Z poważaniem
Magdalena Włodarek
2022-12-06 09:23 Magdalena Włodarek Dzień dobry!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kalisz informuje, że w piśmie przewodnim do zapytania ofertowego wystąpiła nieścisłość. W załączeniu pismo po modyfikacji - poprawiono zapisy pkt. 7.

Z poważaniem
M.Włodarek

zapytanie ofertowe-p [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Olej napędowy przewidywana ilość w okresie umownym ~ 50 000l 1 l - (0)
2 Etylina 95 przewidywana ilość w okresie umownym ~ 3 000l 1 l - (0)
3 AdBlue przewidywana ilość w okresie umownym ~ 750l 1 l - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin obowiązywania umowy 01.01.2023r. - 30.06.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 777