Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.170.2022.JZ Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Joanna Zawaluk
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 29-11-2022 09:18:00
Placing offers : 10-01-2023 10:00:00
Offers opening : 10-01-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 1.170_1.pdf pdf 267.53 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 110.45 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
SWZ 1.170 _1.pdf pdf 431.67 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ- Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.doc doc 58 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 56.5 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3C do SWZ- Oświadczenie w zakresie specustawy.doc doc 82 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 1.170.doc doc 84.5 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ 1.170.doc doc 244 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru.doc doc 75 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
2022-OJS230-662001-pl.pdf pdf 121.62 2022-11-29 09:18:00 Proceeding
2022-OJS249-728773-pl.pdf pdf 66.07 2022-12-27 09:20:45 Public message
SWZ z dnia 27.12.2022 r.pdf pdf 434.49 2022-12-27 09:20:45 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.12.2022.pdf pdf 110.57 2022-12-27 09:20:45 Public message
Wyjasnienie treści SWZ - zestaw nr 1 z dnia 27.12.22.pdf pdf 529.08 2022-12-27 09:20:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert 1.170.pdf pdf 220.2 2023-01-10 10:59:01 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 1.170.pdf pdf 611.37 2023-02-28 14:23:50 Public message
2023-OJS068-204163-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 105.55 2023-04-07 09:34:56 Public message

Announcements

2023-04-07 09:34 Joanna Zawaluk Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 068-204163. Z poważaniem Joanna Zawaluk

2023-OJS068-204163-p [...].pdf

2023-02-28 14:23 Joanna Zawaluk Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść informacji w załączeniu do niniejszej wiadomości.
Z poważaniem
Joanna Zawaluk

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-10 10:59 Joanna Zawaluk Zamawiający, Uniwersytet Gdański, działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710z poźn. zm.) po otwarciu ofert udostępnia informacje z otwarcia ofert. Treść wiadomości w załączeniu.
Z poważaniem,
Kamil Korytowski

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-10 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 7200 PLN brutto.
2022-12-27 09:20 Joanna Zawaluk Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłany przez Wykonawcę, na podstawie
art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania. W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:
1) SWZ o nazwie „SWZ z dnia 27.12.2022 r.”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
2) opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.12.2022 r.”, który zastępuje dotychczasowy „Załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia”. Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty. Treść dokumentów w załączeniu do niniejszej wiadomości.

2022-OJS249-728773-p [...].pdf

SWZ z dnia 27.12.202 [...].pdf

Załącznik nr 5 do SW [...].pdf

Wyjasnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 774