Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-85/22 Dostawy przyrządów do pobierania płynu i przyrządów do żywienia dojelitowego - AE/ZP-27-85/22

Deadlines:
Published : 28-11-2022 12:44:00
Placing offers : 06-12-2022 09:00:00
Offers opening : 06-12-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem próbek, o których mowa w pkt.11.6.5. SWZ, które składa się w terminie do dnia 06.12.2022 r. do godz. 900 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 800 do 1500

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 -  Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu    

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie WykonawcyAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 84 2022-11-28 12:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.03 2022-11-28 12:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 700.9 2022-11-28 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 27 2022-11-28 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2022-11-28 12:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 42 2022-11-28 12:44:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 342.25 2022-11-29 13:32:44 Public message
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ 2.PDF PDF 544.32 2022-12-01 14:39:48 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.87 2022-12-06 09:13:01 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 313.99 2022-12-06 13:57:54 Public message
Inf. o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 884.9 2022-12-27 14:59:54 Public message

Announcements

2022-12-27 14:59 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2

Inf. o wyborze najk. [...].PDF

2022-12-06 13:57 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarc [...].PDF

2022-12-06 09:13 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-12-01 14:39 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-11-29 13:32 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 435