Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia na terenie obiektu szpitala przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 23-11-2022 13:53:00
Placing offers : 02-12-2022 11:00:00
Offers opening : 02-12-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia na terenie obiektu szpitala zlokalizowanego pod adresem: ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 7 grudnia 2017r. (Dz. u. z 2017r., poz. 2294).
  2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: zamówienia podstawowego, którego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego - badania od poz. nr 1 do poz. nr 5 poniższego formularza elektronicznego oraz Prawa opcji, którego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego. Prawem opcji objęte są badania, które mogą być zlecone dodatkowo w zakresie oraz maksymalnej ilości wskazanej w poz. od nr 6 do nr 8 poniższego formularza elektronicznego.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym warunki jego realizacji, harmonogram badań, terminy płatności zostały określone w załączonym wzorze umowy.
  4. Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.
  5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
  6. Termin związania ofertą - 30 dni.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczynyW przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - wzór umowy.pdf pdf 594.66 2022-11-23 13:53:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pobór i badanie próbek wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego wody z SUW Zamówienie podstawowe zgodnie z harmonogramem badań wskazanym w załączniku nr 1 do wzoru umowy 8 pc. - (0)
2 Pobór i badanie próbek wody pitnej w zakresie monitoringu przeglądowego wody z SUW Zamówienie podstawowe zgodnie z harmonogramem badań wskazanym w załączniku nr 1 do wzoru umowy 1 pc. - (0)
3 Pobór i badanie próbek wody surowej z ujęcia SUW w zakresie monitoringu przeglądowego Zamówienie podstawowe zgodnie z harmonogramem badań wskazanym w załączniku nr 1 do wzoru umowy 1 pc. - (0)
4 Pobór i badanie wody w budynku głównym w zakresie monitoringu kontrolnego Zamówienie podstawowe zgodnie z harmonogramem badań wskazanym w załączniku nr 1 do wzoru umowy 4 pc. - (0)
5 Pobór i badanie wody w budynku głównym w zakresie występowania bakterii Legionella (4 punkty: początkowy, 2 pośrednie i końcowy) Zamówienie podstawowe zgodnie z harmonogramem badań wskazanym w załączniku nr 1 do wzoru umowy 16 pc. - (0)
6 Badanie jednej próbki w zakresie monitoringu kontrolnego Prawo opcji - realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego 2 pc. - (0)
7 Badanie jednej próbki w zakresie monitoringu przeglądowego Prawo opcji - realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego 1 pc. - (0)
8 Badanie jednej próbki wody na obecność bakterii Legionella Prawo opcji - realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego 8 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z harmonogramem badań stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykonawca, oświadcza że posiada akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w zakresie normy EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz aktualne zatwierdzenie właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego - Proszę potwierdzić wpisując "TAK". Proszę załączyć stosowny dokument/dokumenty Attachment required (0)
5 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
7 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 125