Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2022.

Deadlines:
Published : 23-11-2022 10:48:00
Placing offers : 09-12-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

2.      Zamawiający nie jest podmiotem, który obligatoryjnie musi poddać swoje roczne sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, a co za tym idzie, nie dotyczy go wymóg określony w art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości – by umowa o badanie ustawowe sprawozdań finansowych zawierana była z nową firmą audytorską na co najmniej dwuletni okres.

3.  Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do niniejszego postępowania

4.    Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

5.      Termin związania ofertą: 60 dni.

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania ofert oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.


Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.


W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do skladania ofert-sig.pdf pdf 507.71 2022-11-23 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do zaproszenia - informacje o Spółce 2022.pdf pdf 127.82 2022-11-23 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do zaproszenia - wzór umowy.pdf pdf 278.84 2022-11-23 10:48:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania. - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w rozdziale II zaproszenia do złożenia oferty (0)
5 Związanie ofertą - Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni (liczonych od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert) Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)

The number of page views: 111