Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.270.6.2022 Termomodernizacja posadzek budynku wraz z robotami budowlanymi wykończenia wnętrz

Deadlines:
Published : 22-11-2022 09:44:00
Placing offers : 22-12-2022 08:00:00
Offers opening : 22-12-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.81 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
SWZ - Roboty budowlane - Termomodernizacja posadzek budynku wraz z robotami budowlanymi wykończenia wnętrz.pdf pdf 474.91 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 165.8 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf pdf 147.63 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
ZaŁącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.pdf pdf 204.55 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 240.05 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf pdf 145.96 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.pdf pdf 122.45 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.pdf pdf 159.34 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 122.02 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1751.88 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja projektowa - Termomodernizacji posadzek budynku wraz z robotami budowlanymi wykończenia wnętrz.pdf pdf 29292.37 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Termomodernizacji posadzek budynku wraz z robotami budowlanymi wykończenia wnętrz.pdf pdf 1552.98 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót - Termomodernizacji posadzek budynku wraz z robotami budowlanymi wykończenia wnętrz.pdf pdf 4992.91 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.pdf pdf 165.8 2022-11-22 09:44:00 Proceeding
Zapytanie nr 1 i 2 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 123.52 2022-11-28 10:16:22 Public message
Odpowiedź na pytanie 3-5 oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf pdf 148.59 2022-12-06 10:47:29 Public message
2_Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót - Termomodernizacji posadzek budynku wraz z robotami budowlanymi wykończenia wnętrz.ath ath 68.16 2022-12-06 10:47:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.53 2022-12-06 10:47:29 Public message
Odpowiedzi na pytania 6-16.pdf pdf 149.96 2022-12-07 12:05:45 Public message
Odpowiedzi na pytania 17-22.pdf pdf 143.73 2022-12-13 11:49:49 Public message
Dodatkowe wyjaśnienia do odpowiedź na pytanie 17 i 22 oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf.pdf pdf 132.02 2022-12-15 10:55:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.47 2022-12-15 10:55:00 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 132.85 2022-12-22 12:02:56 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 169.35 2023-01-13 12:10:18 Public message

Announcements

2023-01-13 12:10 Anna Dyczewska Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-22 12:02 Anna Dyczewska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-22 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1 475 367,53 zł brutto
2022-12-15 10:55 Anna Dyczewska W załączeniu - Dodatkowe wyjaśnienia do odpowiedź na pytanie 17 i 22 oraz informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Dodatkowe wyjaśnieni [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-13 11:49 Anna Dyczewska W załączeniu - pytania 17-22 wraz z odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-07 12:05 Anna Dyczewska W załączeniu - pytania 6-16 wraz z odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-06 10:47 Anna Dyczewska W załączeniu - Odpowiedź na pytanie 3-5 oraz informacja o zmianie treści SWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2_Załącznik nr 12 do [...].ath

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-28 10:16 Anna Dyczewska W załączeniu - zapytania wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1 i 2 w [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1645