Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RGGZ.271.63.2022 „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem: modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach: Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale”

Jakub Gasik
Gmina Szaflary
Deadlines:
Published : 18-11-2022 14:03:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 184.21 2022-11-18 14:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - scan.pdf pdf 2941.49 2022-11-18 14:03:00 Proceeding
SWZ str. 1 .pdf pdf 170.29 2022-11-18 14:03:00 Proceeding
SWZ - nadzór .doc doc 1154.5 2022-11-18 14:03:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 380.13 2022-11-28 11:57:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 1585.84 2022-12-19 14:47:54 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 406.17 2022-12-19 14:47:54 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności.pdf pdf 188.73 2023-01-03 11:34:19 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności.docx docx 401.1 2023-01-03 11:34:19 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 800.85 2023-01-04 11:48:49 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 396.84 2023-01-04 11:48:49 Public message
Unieważnienie czynności.pdf pdf 228.03 2023-01-05 09:02:23 Public message
Unieważnienie czynności.docx docx 401.35 2023-01-05 09:02:23 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 451.02 2023-01-05 09:13:30 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 396.88 2023-01-05 09:13:30 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie.pdf pdf 212.63 2022-11-28 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-05 09:13 Jakub Gasik Nasz znak: RGGZ.271.63.2022 Szaflary, dnia 05.01.2023 r.
Nr przetargu: 40/2022

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach: Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale”, dotyczy:
Część II Nadzór nad zadaniem nr 2 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzypne”

Część II - Nadzór nad zadaniem nr 2 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzypne”.
Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ.
Wybrana została oferta nr 5 złożona przez:
GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożone 6 ofert, które otrzymały następującą punktację:

Oferta nr 1 - Firma Intra Bartosz Wszołek, ul. Sikorskiego 23/49, 34-400 Nowy Targ
Cena oferty gross uzyskała 36,30 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 76,30 pkt.

Oferta nr 2 - Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ
Cena oferty gross uzyskała 60,00 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 20,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 80,00 pkt.

Oferta nr 3 - Arkadis Sp. z o. o. M2 Sp. k., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
Cena oferty gross uzyskała 39,32 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 79,32 pkt.

Oferta nr 4 - MM Inżynieria Sp. z o. o., Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów
Cena oferty gross uzyskała 9,33 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 49,33 pkt.

Oferta nr 5 - GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec
Cena oferty gross uzyskała 47,80 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 87,80 pkt.
Oferta nr 6 - Firma Usługowa Dobry Dom mgr inż. Maciej Trzciński, ul. Starokrakowska 30, 34-400 Nowy Targ, Cena oferty gross uzyskała 44,97 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 84,97 pkt.
II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:
Niniejszym postępowaniu w części II nie została odrzucona.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania e-maila stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Firma Intra Bartosz Wszołek, ul. Sikorskiego 23/49, 34-400 Nowy Targ;
2/ Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ;
3/ Arkadis Sp. z o. o. M2 Sp. k., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec;
4/ MM Inżynieria Sp. z o. o., Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów;
5/ GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec;
6/ Firma Usługowa Dobry Dom mgr inż. Maciej Trzciński, ul. Starokrakowska 30, 34-400 Nowy Targ;
7/ a/a

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-01-05 09:02 Jakub Gasik Znak sprawy RGGZ.271.63.2022 Szaflary dnia 05.01.2023r.
Nr przetargu 40/2022

https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

Informacja Zamawiającego
o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz o ponownym przeprowadzeniu czynności oceny ofert dla części II

Dotyczy: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale wraz z odbudową dróg oraz budową nowej drogi gminnej”
Część II Nadzór nad zadaniem nr 2 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzypne”

Działając na podstawie art. 16 i 17 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawa PZP, Zamawiający informuje, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i dokona ponownej oceny ofert.

UZASADNIENIE
Powtórzona czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 04.01.2023r. która został dokonana po terminie związania ofertą została wykonana z pominięciem art. 252 ust. 2 ustawy PZP, tj. „Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.” Zamawiający nie zwrócił się do wykonawcy którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, o zgodę na wybór jego oferty.
Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 04.01.2023r. w celu naprawienia czynności prawnej. Kierując się zasadami udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 16 i 17 ustawy PZP, Zamawiający dokonana ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w terminach przewidzianych w ustawie z uwzględnieniem art. 252 ust 2 ustawy PZP.Unieważnienie czynno [...].pdf

Unieważnienie czynno [...].docx

2023-01-04 11:48 Jakub Gasik Nasz znak: RGGZ.271.63.2022 Szaflary, dnia 04.01.2023 r.
Nr przetargu: 40/2022

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach: Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale”, dotyczy:
Część II Nadzór nad zadaniem nr 2 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzypne”

Część II - Nadzór nad zadaniem nr 2 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzypne”.
Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ.
Wybrana została oferta nr 5 złożona przez:
GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostało złożone 6 ofert, które otrzymały następującą punktację:

Oferta nr 1 - Firma Intra Bartosz Wszołek, ul. Sikorskiego 23/49, 34-400 Nowy Targ
Cena oferty gross uzyskała 36,30 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 76,30 pkt.

Oferta nr 2 - Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ
Cena oferty gross uzyskała 60,00 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 20,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 80,00 pkt.

Oferta nr 3 - Arkadis Sp. z o. o. M2 Sp. k., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
Cena oferty gross uzyskała 39,32 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 79,32 pkt.

Oferta nr 4 - MM Inżynieria Sp. z o. o., Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów
Cena oferty gross uzyskała 9,33 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 49,33 pkt.

Oferta nr 5 - GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec
Cena oferty gross uzyskała 47,80 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 87,80 pkt.
Oferta nr 6 - Firma Usługowa Dobry Dom mgr inż. Maciej Trzciński, ul. Starokrakowska 30, 34-400 Nowy Targ, Cena oferty gross uzyskała 44,97 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 84,97 pkt.
II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:
Niniejszym postępowaniu w części II nie została odrzucona.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania e-maila stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Firma Intra Bartosz Wszołek, ul. Sikorskiego 23/49, 34-400 Nowy Targ;
2/ Pracownia Inżynierii Drogowej Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ;
3/ Arkadis Sp. z o. o. M2 Sp. k., ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec;
4/ MM Inżynieria Sp. z o. o., Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów;
5/ GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec;
6/ Firma Usługowa Dobry Dom mgr inż. Maciej Trzciński, ul. Starokrakowska 30, 34-400 Nowy Targ;
7/ a/a

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-01-03 11:34 Jakub Gasik Znak sprawy RGGZ.271.63.2022 Szaflary dnia 03.01.2023r.
Nr przetargu 40/2022

https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

Informacja Zamawiającego
o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz o ponownym przeprowadzeniu czynności oceny ofert dla części II

Dotyczy: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale wraz z odbudową dróg oraz budową nowej drogi gminnej”
Część II Nadzór nad zadaniem nr 2 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzypne”

Działając na podstawie art. 16 i 17 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawa PZP, Zamawiający informuje, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i dokona ponownej oceny ofert.

UZASADNIENIE
Zamawiający – Gmina Szaflary – po dokonaniu czynności, polegającej na wyborze najkorzystniejszej
a przed podpisanie umowy zauważył omyłkę w wyliczeniu punków w kryterium cena która wpływa na wybór najkorzystniejszej oferty, kierując się zasadami udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 16 i 17 ustawy PZP, Zamawiający dokonana ponownej oceny ofert oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminach przewidzianych w ustawie.

Z up. Wójta

Zastępca Kierownika
Referatu Gospodarki Gminnej
i Zamówień Publicznych
Jakub Gasik

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].docx

2022-12-19 14:47 Jakub Gasik Nasz znak: RGGZ.271.63.2022 Szaflary, dnia 19.12.2022 r.
Nr przetargu: 40/2022


Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach: Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale”, dotyczy:
Część I Nadzór nad zadaniem nr 1 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maruszyna”
Część II Nadzór nad zadaniem nr 2 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzypne”
Część III Nadzór nad zadaniem nr 3 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zaskale”
Część IV Nadzór nad zadaniem nr 4 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bańska Wyżna”
Część V Nadzór nad zadaniem nr 5 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bańska Niżna”
Część VI Nadzór nad zadaniem nr 6 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szaflary”

(Szczegóły zostały przedstawione w załączonych dokumentach)

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-11-28 11:57 Jakub Gasik Znak sprawy: RGGZ.271.63.2022 Szaflary, dnia 28.11.2022 r.
Nr przetargu: 40/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
"Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach: Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale”


W dniu 28.11.2022 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stornie internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.:

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia łącznie: 160 000,00 zł gross z czego:

Część I Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maruszyna 30 000,00 zł brutto

Część II Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzypne 75 000,00 zł gross

Część III Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zaskale 7 000,00 zł gross

Część IV Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bańska Wyżna 20 000,00 zł brutto

Część V Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bańska Niżna 25 000,00 zł brutto

Część VI Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szaflary 3 000,00 zł brutto

Łącznie wpłynęły 6 oferty:
• liczba z deszyfrowanych i otwartych ofert: 6

Szczegółowe dane z otwarcia ofert znajdują się w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-28 10:00 Buyer message Znak sprawy: RGGZ.271.63.2022 Szaflary dnia 18.11.2022r.
Nr przetargu: 40/2022


INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW


Informacja na temat wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć Gmina Szaflary na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.:

„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary
w miejscowościach: Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale”


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia łącznie: 160 000,00 zł gross z czego:


Część I Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maruszyna 30 000,00 zł brutto

Część II Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skrzypne 75 000,00 zł gross

Część III Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zaskale 7 000,00 zł gross

Część IV Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bańska Wyżna 20 000,00 zł brutto

Część V Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bańska Niżna 25 000,00 zł brutto

Część VI Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szaflary 3 000,00 zł brutto


Środki jakie Gmina Szaflary zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Informacja o przezna [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508