Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2022/NP "Opracowanie Studium wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych, na rzecz OZE oraz produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym"

Deadlines:
Published : 18-11-2022 13:23:00
Placing offers : 30-12-2022 10:00:00
Offers opening : 30-12-2022 10:05:00
Procedure: Negocjacje z ogłoszeniem - oferty wstępne
Type: Service

Requirements and specifications


UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 30.12.2022 r. godz. 10:00


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, Opis potrzeb i wymagań oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Zaproszenia do składania ofert wstępnych oraz Opisu potrzeb i wymagań

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia Ofert wstępnych

  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia Oferty wstępnej prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że Oferta wstępna musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS176-498664-pl.pdf pdf 147.63 2022-11-18 13:23:00 Proceeding
Sprostowanie 2022-OJS185-524883-pl.pdf pdf 93.81 2022-11-18 13:23:00 Proceeding
Dokumentacja po zmianie z dnia 21.09.2022.zip zip 1765.95 2022-11-18 13:23:00 Proceeding
Zał_8_Projketowane post. umowy po zmianie z 14.10.2022.doc doc 198 2022-11-18 13:23:00 Proceeding
Opis potrzeb i wymagań po zmianie z dnia 17.10.2022 r..pdf pdf 895.08 2022-11-18 13:23:00 Proceeding
Pytania do OPIW_3.pdf pdf 359.57 2022-11-18 13:23:00 Proceeding
Pytanie do OPIW_1.pdf pdf 327.62 2022-11-18 13:23:00 Proceeding
Pytanie do OPIW_2_.docx docx 77.42 2022-11-18 13:23:00 Proceeding
Pytanie do OPIW_4.pdf pdf 289.31 2022-11-18 13:23:00 Proceeding
Zał_8_Projektowane post. umowy po zmianie z 19_12_2022.doc doc 201 2022-12-19 14:36:11 Proceeding
Zał_8_Projektowane post. umowy po zmianie z 19_12_2022.doc doc 201 2022-12-19 14:39:09 Public message
Pytanie do OPIW_1_19.12.2022.pdf pdf 702.78 2022-12-19 14:40:38 Public message

Announcements

2022-12-19 14:40 Anna Sobieraj Zamawiający informuje, że w dniu 19.12.2022 r. zamieścił treść pytań do OPIW oraz odpowiedzi.

Pytanie do OPIW_1_19 [...].pdf

2022-12-19 14:39 Anna Sobieraj Zamawiający informuje, że w dniu 19.12.2022 r. dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań „Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu pn. "Zał_8_Projektowane post. umowy po zmianie z 19_12_2022"

Zał_8_Projektowane p [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630