Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WE.ZP.261.21.2022 Dostawa matrycowego systemu do pomiaru i analizy luminancji i barwy do wyposażenia nowego laboratorium.

Paweł Narożniak
Politechnika Warszawska Department: Wydział Elektryczny
Deadlines:
Published : 18-11-2022 11:11:00
Placing offers : 16-12-2022 09:00:00
Offers opening : 16-12-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_WE.ZP.261.21.22_matrycowy_system.pdf pdf 702.16 2022-11-18 11:11:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu_TED_2022S 223-641150_WE.ZP.261.21.22.pdf pdf 172.09 2022-11-18 11:11:00 Proceeding
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)-request.zip zip 74.7 2022-11-18 11:11:00 Proceeding
Folmularz oferty z załącznikami w wersji edytowalnej.docx docx 786.41 2022-11-18 11:11:00 Proceeding
Informacj_z_otwarcia_ofert_WE.ZP.261.21.2022_ID 692149.pdf pdf 67.14 2022-12-16 11:52:50 Public message
ZAWIADOMIENIE_O_UNIEWAŻNIENIU_POSTĘPOWANIA_WE.ZP.261.21.2022_ID 692149.pdf pdf 252.02 2022-12-19 12:38:36 Public message

Announcements

2022-12-19 12:38 Paweł Narożniak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu podstawowego, na Dostawę matrycowego systemu do pomiaru i analizy luminancji i barwy do wyposażenia nowego laboratorium.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.21.2022,
Platforma zakupowa ID 692149.

Zamawiający – Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
Otwarcie ofert dot. powyższego postępowania odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 09:10, pismo w załączeniu.

ZAWIADOMIENIE_O_UNIE [...].pdf

2022-12-16 11:52 Paweł Narożniak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu podstawowego, na Dostawę matrycowego systemu do pomiaru i analizy luminancji i barwy do wyposażenia nowego laboratorium.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: WE.ZP.261.21.2022,
Platforma zakupowa ID 692149.

Zamawiający – Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
Otwarcie ofert dot. powyższego postępowania odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 09 : 10.
Plik w załączeniu.

Informacj_z_otwarcia [...].pdf

2022-12-16 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć kwotę 320 00,00 zł gross na sfinansowanie zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 331