Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4 WSzKzP.SZP.2612.82.2022 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu medycznego w 2023 roku

Deadlines:
Published : 18-11-2022 10:48:00
Placing offers : 19-12-2022 11:00:00
Offers opening : 19-12-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ZAPRASZA do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu medycznego w 2023 roku,  znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.82.2022 w trybie przetargu nieograniczonego

W załącznikach do postępowania zamieszczono:

1)      Ogłoszenie o zamówieniu: przesłane do publikacji w dn. 15.11.2022r  opublikowane w DZUUE  z dnia  18.11.2022r  nr  2022/S 223-637053

2)      SWZ  4 WSzKzP.SZP.2612.82.2022 wraz z załącznikami nr 1 - 6

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS223-637053-pl-ts.pdf pdf 175.19 2022-11-18 10:48:00 Proceeding
SWZ 4WSzKzP.SZP.2612.82.2022.pdf pdf 529.03 2022-11-18 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 23.96 2022-11-18 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2do SWZ Formularz cenowy.docx docx 23.46 2022-11-18 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ JEDZ.docx docx 38.21 2022-11-18 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.docx docx 48.44 2022-11-18 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 17.92 2022-11-18 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.14 2022-11-18 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz usług.docx docx 15.35 2022-11-18 10:48:00 Proceeding
Modyfikacja_SWZ z dn.23.11.2022.PDF PDF 256.86 2022-11-23 12:46:14 Public message
Modyfikacje SWZ 23.11.2022.pdf pdf 269.33 2022-11-23 12:46:14 Public message
Załącznik nr 2.docx docx 25.23 2022-11-23 12:46:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert 19.12.2022.pdf pdf 315.46 2022-12-19 12:07:03 Public message
Unieważnienie postępowania .pdf pdf 267.97 2022-12-28 14:21:56 Public message
Uniewaznienie postepowania.PDF PDF 306.4 2022-12-28 14:21:56 Public message

Announcements

2022-12-28 14:21 Agnieszka Stanisławska Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

Uniewaznienie postep [...].PDF

2022-12-19 12:07 Agnieszka Stanisławska Informacja z otwarcia ofert z dn.19.12.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-19 11:00 Buyer message dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu medycznego w 2023 roku,
znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.82.2022

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
732 085,00 zł

2022-11-23 12:46 Agnieszka Stanisławska Modyfikacja SWZ z dnia 23.11.2022r

Modyfikacja_SWZ z dn [...].PDF

Modyfikacje SWZ 23.1 [...].pdf

Załącznik nr 2.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 504