Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NIBITZKiZP.271.3.27.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023”

Roman Głód
Gmina Głuszyca
Deadlines:
Published : 17-11-2022 16:46:00
Placing offers : 22-12-2022 12:00:00
Offers opening : 22-12-2022 13:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz wraz z zalacznikami odpady Gluszyca.doc doc 288.5 2022-11-17 16:46:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 111.17 2022-11-17 16:46:00 Proceeding
SWZ odpady Gluszyca.pdf pdf 829.03 2022-11-17 16:46:00 Proceeding
zalacznik nr 1 OPZ.zip zip 1390.75 2022-11-17 16:46:00 Proceeding
zalacznik nr 12 JEDZ.doc doc 196.5 2022-11-17 16:46:00 Proceeding
zalacznik nr 13 Instrukcja wypełnienia Jednolitego-Europejskiego-Dokumentu-Zamowienia.pdf pdf 1155.44 2022-11-17 16:46:00 Proceeding
zalacznik nr 2 wzor umowy odpady 2023.pdf pdf 294.09 2022-11-17 16:46:00 Proceeding
_12_22 - odpowiedzi na pytania (3).pdf pdf 191.64 2022-12-13 12:56:06 Public message
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 144.44 2022-12-16 17:36:43 Public message
22_12_22_informacja_ z_otwarcia_odpady.pdf pdf 149.35 2022-12-22 18:24:13 Public message
uniewaznienie przetargu cena .pdf pdf 170.36 2022-12-27 13:15:14 Public message

Announcements

2022-12-27 13:15 Roman Głód ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

uniewaznienie przeta [...].pdf

2022-12-22 18:24 Roman Głód INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

22_12_22_informacja_ [...].pdf

2022-12-22 12:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 2.100.000,00 zł brutto
2022-12-16 17:36 Roman Głód MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

modyfikacja SIWZ.pdf

2022-12-13 12:56 Roman Głód Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Mając na uwadze udzielone odpowiedzi, Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ oraz dokona zmiany ogłoszenia o ogłoszeniu. Modyfikacja SWZ zostanie zamieszczona stronie prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w DUUE.

Jednocześnie Zamawiający wydłuży termin składania ofert, o którym mowa w rozdziale XXVI SWZ, do dnia 22.12.2022 r., do godziny 12:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert, o którym mowa w rozdziale XXVII, które odbędzie się w dniu 22.12.2022 r. o godzinie 13:00.

_12_22 - odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 608