Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPSK.03.I.2022 Dostawa paliw płynnych oraz dodatku do oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. w roku 2023

Deadlines:
Published : 22-11-2022 15:04:00
Placing offers : 19-12-2022 10:00:00
Offers opening : 19-12-2022 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS225-648115-pl.pdf pdf 159.48 2022-11-22 15:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1365.74 2022-11-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 42.67 2022-11-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy dla Części 1.xlsx xlsx 11.71 2022-11-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2b - Formularz cenowy dla Części 2.xlsx xlsx 12.53 2022-11-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.zip zip 82.91 2022-11-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 952.14 2022-11-22 15:04:00 Proceeding
Załączniki nr 4-13.zip zip 235.23 2022-11-22 15:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - podpisana.pdf pdf 717.2 2022-12-19 12:03:42 Public message
Informacja o unieważnieniu Części 2 - strona int_.pdf pdf 652.04 2023-01-04 12:42:31 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cz.1 - strona int_podp.pdf pdf 668.17 2023-01-04 12:42:31 Public message

Announcements

2023-01-04 12:42 Beata Jurek Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyniku postępowania, tj. w zakresie Części 1 - informację o wyborze oferty najkorzystniejszej i w zakresie Części 2 - Informację o unieważnieniu części.
Z poważaniem,
Beata Jurek
Specjalista ds. zamówień publicznych

Informacja o unieważ [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-19 12:03 Beata Jurek Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę 1 348 814,79 zł, w tym: na realizację Części 1 zamówienia kwotę 1 306 337,76 zł, na realizację Części 2 - 42 477,03 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413